Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. САЛЕПОВИ — ORCHIDACEAE

Салеп — Orchis sp. Diversae

Многогодишни тревисти растения с две подземни грудки (стара и млада) и изправено неразклонено облистено стъбло, високо до 40 см и завършващо с класовидно съцветие. Листата елипсовидно продълговати, целокрайни, с успоредно жилкуване, заострени, а в основата си стесняващи се във влагалище. Цветовете неправилни, с прост венчевиден околоцветник, съставен от 6 нееднакви листчета; долното листче се нарича устна, обърнато е надолу и е снабдено с по-къса или по-дълга шпора; останалите 5 листчета са събрани във вид на шлем или 2 от тях са разперени. Тичинка една. Плодникът с долен, спирално усукан яйчник. Плодът разпуклива кутийка с много дребни семена (табло 80, фиг. 4).

У нас се срещат около 20 вида салеп, но медицинско значение имат следните 4 вида с червени цветове, които са разпространени почти из цялата страна.

1. Околоцветните листчета (освен устната) събрани във вид на шлем → Обикновен салеп — Orchis mono L.

1#. Двете външни околоцветни листчета разперени и извити назад. Трите вътрешни събрани заедно → вж. 2

2. Прицветниците дребни, 3–8 пъти по-къси от яйчника, често люсповидни → Шлемовиден салеп — О. militaris L.

2#. Прицветниците не повече от 2 пъти по-къси от яйчника или не по-къси от него → вж. 3

3. Шпората хоризонтална или дъговидно извита нагоре → Мъжки салеп — О. mascula L.

3#. Шпората насочена надолу, дебело цилиндрична или конична → Петнист салеп — O. maculata L.

 

От грудките на тези видове, изкопани по време на цъфтежа или след прецъфтяването, се получава дрогата Tubera Salep. И четирите вида се употребяват в народната медицина.

Обикновеният салеп се отличава и по това, че устната му е 3-делна, а шпората хоризонтална или насочена нагоре, цилиндрична или слабо бухалковидна. Из ливади и тревисти места почти в цялата страна докъм 1300 м н. в. Цъфти април — юни.

Шлемовидният салеп освен по малките си прицветници и разперени листчета на цвета се отличава и по това, че средният дял на долната устна е разделен на две части, които са разперени почти под прав ъгъл. Среща се сравнително по-рядко из гори и храсталаци докъм 1000 м н. в. Цъфти април — юни. Събирането му е забранено!

Мъжкият салеп се отличава от останалите видове освен по посочените в таблицата белези и по това, че шпората му е цилиндрична, по-къса от яйчника и приблизително толкова дълга, колкото околоцветника. Средният дял на устната е неясно двуделен. Из ливади и храсталаци почти до 2000 м н. в. Цъфти април — юни.

Петнистият салеп се различава от другите видове освен по посочените белези и по това, че грудките му са сплескани, дълбоко 3-5-делни. Стъблото е плътно, с 5–9 листа. Из планинските гори и храсталаци. Цъфти май — август.

Край
Читателите на „Разпознаване и събиране на билки“ са прочели и: