Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МАСЛИНОВИ — OLEACEAE

Мъждрян — Fraxinus ornus L.

Дърво с гладка кора, високо до 20 м. Младите пъпки светлокафяви или сребърносиви, ситно влакнести. Листата срещуположни, нечифтоперести, дълги 15–20 см, с 5–11 силно вариращи по форма листчета, най-често заострено елиптични или яйцевидно-ланцетни, дълги 4–10 см, широки 2–4 см, ситно назъбени, с къса дръжчица; общата листна дръжка дълга 5–15 см. Цветовете събрани в многоцветни метличести съцветия, които се появяват по върховете на клонките след развитието на листата. Цветовете с чашка и венче; чашката се запазва след узряването на плода във вид на 4 зъбчета. разположени при основата му. Венчелистчетата 4, почти несраснали, кремавобелезникави, дълги 5–6 мм, теснолинейни, няколко пъти по-дълги от чашката. Тичинките обикновено 2. Яйчникът горен, с дълго стълбче. Плодът едносеменно орехче със силно развита крилатка, дълга 2–3 см, широка 4–6 мм, на върха тъпа или врязана (табло 59, фиг. 4).

Из смесени широколистни гори, храсталаци и по сухите каменливи места докъм 1400 м н. в. Цъфти през април и май.

В съвременната медицина се използува обелената рано напролет и изсушена кора (дрога Cortex Fraxini). Прилага се широко и в народната медицина.

 

Забележка. Сем. Горчивчеви — Menyanthaceae. Горчивче — Меnytinthes trifoliala L. (вж. при билки с червени и розови цветове).