Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МАКОВИ — PAPAVERACEAE

1. Цветовете единични. Растение без млечен сок → Жълт рогатец — Glauciumflavum L.

1#. Цветовете в прости сенници. Растение с гъст оранжев млечен сок → Змийско мляко — Chelidonium majus L.

Жълт рогатец — Glaucium flavum L.

Двугодишно или многогодишно тревисто растение с изправено голо стъбло, високо 30–90 см. Приосновните листа събрани в розетка, дълги 15–35 см, лировидно пересто наделени, с двойно по-голям връхен дял, назъбени ; стъблените листа по-дребни, приседнали и обхващащи стъблото, едро назъбени до пересто нарязани. Цветовете единични, разположени по върховете на клонките, на дръжка, дълга до 5 см. Чашката двулистна, покрита с четинки и опада при разтварянето на цвета. Венчелистчетата 4, жълти, дълги 3–4 см. Тичинките много. Яйчникът горен. Плодът шушулковиден, гол, дълъг 15–30 м, разпукващ се на две части. Отровно! (табло 8, фиг. 2).

Среща се по пясъците и каменливите места на Черноморското крайбрежие, в Шуменско, Провадийско, Плевенско. Цъфти юни — август. В медицината се използува надземната му част (Негbа Glaucii flavi).

Змийско мляко — Chelidonium majus L.

Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото синкаво, разклонено, високо 30–90 см, голо или с разсеяни меки власинки. Листата последователни, долните с дръжки, горните приседнали, голи, нечифтоперести, с 5–7 овални или продълговати, почти приседнали листчета, връхното триразделно. Цветовете събрани по 2–6 в прости сенници, разположени в пазвите на горните листа. Те имат чашка от 2 жълто-зелени листчета, опадащи при разтварянето на цвета. Венчето яркожълто, четирилистно. Тичинките многобройни. Яйчникът горен. Плодът шушулковиден, дълъг до 5 см, разпукващ се на две части, гол. Отровно! (табло 8, фиг. 3).

Расте по каменливи, влажни, сенчести места, покрити с храсталаци, из разредени гори в цялата страна докъм 1500 м н. в. Цъфти май — юли.

Надземната част на растението е дрогата Herba Chelidonii, която се събира през май — юли. До септември може да се събере и втора реколта. Употребява се в народната медицина.