Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. УСТРЕЛОВИ — ASCLEPIADACEAE

Обикновен устрел — Vincetoxicum hirundinaria Med. (Cynanchum vinceto-xicum Pers.)

Многогодишно тревисто растение с изправено тънко стъбло, високо до 1 м, към горния край космато само по две срещуположни надлъжни ивици, рядко голо. Листата срещуположни, долните яйцевидни, горните ланцетни, дълги 6–10 см, широки 3–5 см, целокрайни, по ръба късо ресничести, на къса дръжка (5–10 мм). Цветовете по 1–2 в пазвите на листата, бели, на дръжка, дълга 1–4 см. Чашката 5-делна, със заострени дялове. Венчето дисковидно, 8–10 мм в диаметър, дълбоко 5-делно, разперено. Тичинките 5. Яйчникът горев, с две стълбчета, сраснали към върха си в едно близалце. Плодът многосеменна кутийка, дълга 5–6 см. Отровно! (табло 60, фиг. 3).

Из редки гори, храсталаци и поляни в цялата страна докъм 1200 м н. в. Цъфти май — юли.

В съвременната медицина се използува подземната част (дрога Rhizoma Cynanchi). Употребява се и в народната медицина.