Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ГРАПАВОЛИСТНИ — BORAGINACEAE

1. Отворът на венечната тръбица почти затворен с 5 израстъка → Лечебна наумка — Cynoglossum officinale I.

1#. Отворът на венечната тръбица не е затворен с израстъци → вж. 2

2. Чашката разсечена най-миого до средата → Лечебна медуница — Pulmonaria officinalis L.

2#. Чашката разсечена почти до основата → Виолетово птиче просо — Lithospermumpurpureo-coeruleum L.

Виолетово птиче просо — Lithospermum purpureo-coeruleum L.

Многогодишно тревисто растение с 2–3 стъбла, отначало изправени, високи 50–60 см, по-късно полегнали, покрити с разперени четинки, със стерилни издънки, които се вкореняват в краищата си. Листата последователни, на двата края заострени, дълги 3–8 см, широки 0,7–1,5 см, меки, с при-легнали четинки, целокрайни, без забележими странични жилки. Цветовете с къса дръжка, правилни, събрани във връхни облистени спирални съцветия. Чашката 5-делна, разсечена почти до основата, дълга 6–8,5 мм, със заострени линейни делчета. Венчето фуниевидно, дълго 14–19 мм, отначало червено, по-късно синьо, почти 2 пъти по-дълго от чашката; венечната тръ-бица отвътре с 5 надлъжни реда от власинки. Тичинките 5. Яйчникът горен, 4-делен. Плодът се разпада на 4 орехчета, дълги 3,5–5 мм, закръглени (табло 75, фиг. 1).

Из храсталаци и гори почти в цялата страна докъм 1400 м н. в. Цъфти април — юни. Употребява се в народната медицина.

Лечебна медуница — Pulmonaria officinalis L.

Многогодишно тревисто растение с право стъбло, високо 15–40 см, покрито с разперени четинки и къси жлезисти власинки. Приосновните листа (които се появяват след прецъфтяването) с дълги дръжки (до 15 см), със сърцевидно-яйцевидни целокрайни петури, заострени, дълги до 15 см, широки до 10 см, грапаво четинесто влакнести с характерни белезникави петна. Стъблените листа последователни, почти 2 пъти по-малки (4–6 см дълги и 1–2 см широки), долните с дръжка, горните приседнали. Цветовете с къса дръжка, увиснали, разположени на върха на стъблото, отначало червени, по-късно тъмновиолетови. Чашката плитко 5-делна, по време на цъфтежа 6–8 мм, а при плодовете дълга 9–12 мм. Венчето фуниевидно, на върха си 5-делно, дълго 13–18 мм, с 5 снопчета власинки при отвора на тръбица-та. Тичинките 5. Яйчникът горен. Opeхетата кръгло овални, дълги 3,5–4 мм, гладки, лъскави (табло 75, фиг. 2).

Из храсталаци и гори предимно в предпланинския и планинския пояс докъм 1600 м н. в. Цъфти март — юни.

В съвременната медицина се употребява надземната част (дрога Herba Pulmonariae), която се събира по време на цъфтежа. Намира широко приложение и в народната медицина.

Забележка. Вж. и при билки със сини и синьовиолетови цветове.

Лечебна наумка — Cynoglosmm officinale L.

Двугодишно тревисто растение с изправено, гъсто меко окосмено стъбло, високо 40–80 см. Листата продълговато елиптични или ланцетни; долните събрани в розетка, на дръжка, дълга 10–20 см; стъблените приседнали, последователни, полуобхващащи стъблото, дълги 5–15 см, широки 0,7–3 см, влакнести. Съцветието разширена пирамидална метлица с малък брой цветове. Цветните дръжки окосмени, дъговидно извити надолу. Чашката 5-делна, със зъбци, дълги около .4 мм. Венчето фуниевидно, 7–10 мм в диаметър, с 5 люспички при отвора му, яркочервено или светлочервено. Тичинките 5. Яйчникът горен. Орехчетата сплескани, дълги 5–8 мм, с кукести шипчета (табло 75, фиг. 3).

По сухи тревисти и рудерализирани места в цялата страна докъм 2000 м н. в. Цъфти април — юли.

По-рано се е употребявала в медицината като дрога Herba Cynoglossi. Сега се използува само в народната медицина.