Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЖИВОВЛЕКОВИ — PLANTAGINACEAE

Живовлек — Plantago L.

1. Листата много по-дълги, отколкото широки, линейно-ланцетни или ланцетни → Ланцетолистен живовлек — P. lanceolata L.

1#. Листата 2–4 пъти по-дълги, отколкото широки, яйцевидни или широко елиптични → Голям живовлек — P. major L.

Ланцетолистен живовлек — Plantago lanceolata L.

Многогодишно тревисто растение, почти голо или покрито с мъхести власинки, с ланцетни или линейно-ланцетни листа, с 3–7 почти успоредни жилки, с къса дръжка, целокрайни или слабо назъбени, ссички събрани в приосновна розетка. Цветовете по много в гъсто цилиндрично съцветие, дълго 1–7 см, на върха на безлистен цветоносен стрък, висок 8–60 см. Чашката 4-делна, венчето тръбесто, към горния край 4-делно, ципесто, дълго около 2–3 мм, светлокафяво със светлокафяви прицветници. Тичинките 4, с дълги дръжки. Яйчникът горен. Плодът двугнездна кутийка, дълга около 3 мм, с по едно семе във всяко гнездо (табло 35, фиг. 4).

Из ливади, сухи тревисти и песъкливи места, край пътища и сгради и на други места в цялата страна до 2000 м н.в. Цъфти април — септември. В съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Plantaginis lanceolatae), които се берат по време на цъфтежа, семената (Semen Plantaginis lanceolatae) и пресният сок. Има широко приложение и в народната медицина.

Голям живовлек — Plantago major L.

Многогодишно тревисто растение с широки, яйцевидни или елиптич-ни листа, изведнъж стеснени в къса дръжка, целокрайни или в основата си слабо назъбени, всички събрани в приосновна розетка. Цветовете събрани в цилиндрично съцветие, дълго 2–40 см, в основата си разредено, равно или по-късо от безлистния стрък. Чашката 4-делиа, дълга 1,5–2,5 мм, венчето тръбесто, 4-делно, дълго около 2 мм, светлокафяво, с тъмни делчета. Тичинките 4. Яйчникът горен. Плодът двугнездна кутийка (табло 36, фиг. 1).

Среща се като бурен по влажни тревисти места, в изкопи, край пътища и сгради в цялата страна. Цъфти юни — октомври.

В съвременната медицина се използуват напълно развитите листа (дрога Folia Plantaginis majoris), които се берат по време на цъфтежа. Използува се и в народната медицина.