Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЛОБОДОВИ — CHENOPODIACEAE

Сладка трева — Chenopodium L.

1. Цялото растение покрито с жлезисти власинки и в свежо състояние издава силна приятна миризма. Долните листа пересто нарязани, горните до почти цели → Огниче — Ch. Botrys L.

1#. Голи растения или покрити с бял брашнест, лесно изтриващ се налеп → Чувен — СА. bonus-henricus L.

Огниче — Chenopodium botrys L.

Едногодишно тревисто растение с изправено разклонено стъбло, високо до 70 см, покрито с жлезисти власинки. Листата последователни, в общото си очертание яйцевидни до продълговати, тъпи, с клиновидна основа, неправилно пересто изрязани, на дръжка, дълга до 3 см, най-горните в съц-ветието обикновно целокрайни. Цветовете двуполови, размесени с женски, събрани в пирамидално метличести съцветия по върховете на клонките. Околоцветните листчета 4–5, тесни, яйцевидни, без гръбен ръб, зеленикави, слабо сраснали в основата си, обвиващи изцяло плода. Тичинките 1–5. Яйчникът горен, с две къси стълбчета. Плодът лещовидно сплескан, широк 0,5–0,7 мм (табло 49, фиг. 2).

По каменливи, песъкливи и сухи тревисти места в цялата страна до 1000 м н. в. Цъфти юли — октомври.

В съвременната медицина се използува цялата надземна част (дрога Herba Chenopodii botrys). Намира приложение и в народната медицина.

Чувен — Chenopodium bonus-henricus L.

Многогодишно тревисто растение с дебел, месест многоглавест корен. Стъблата обикновено многочислени, изправени, високи до 80 см, прости или разклонени, зелени или червеникави, с много ръбове; младите клонки с бял брашнест налеп. Листата последователни, едри, триъгълно копиевидни до почти стреловидни в основата си, целокрайни или слабо вълновидни по ръба си, с дръжка, дълга 5–8 см. Цветовете двуполови или само женски, зеленикави, събрани в класовидно-метличести съцветия, в основата им размесени с листа. Околоцветните листчета 4–5, без гръбен ръб, ципести. Ти-чинките 2–5. Яйчникът горен, с 2–3 близалца. Плодът странично сплескан (табло 49, фиг. 3).

По тревисти и каменливи места, около кошари и пладнища, предимно в планините над 1000 м н. в. Цъфти май — юли.

В съвременната медицина се използува коренът (дрога Radix Chenopodii Bonus-henrici), който се изкопава късно през лятото или рано напролет. Намира приложение и в народната медицина.