Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ХВОЩОВИ — EQUISETACEAE

Полски хвощ — Equisetum arvense L.

Многогодишно растение с черно-кафяво коренище, покрито с власинки. От него напролет се развиват кухи неразклонени прешленести кафяви стъбла, високи до 30 см, на върха със спороносно класче, дълго 1–4 см. След разсейването на спорите това стъбло умира и се развиват летни, зелени, безплодни, кухи, пръстеновидно разклонени стъбла, високи 10–80 см, с no 4 ребра, във възлите с влагалище, дълго до 2 см, с шиловидно заострени зъбци (6–12 на брой) (табло 1, фиг. 3).

 

Широко разпространен е в цялата страна по влажни места, оризища, ниви и ливади, по насипи край реките, по-рядко в гори докъм 1600 м н. в. Спороноси февруари — май.

В медицината се използуват зелените летни стъбла, които се събират от юни до октомври (дрога Herba Equisetii minoris). Има много голяма употреба и в народната медицина.

У нас се срещат 7 вида хвощ, от които само два образуват зелени безплодни стъбла — полският хвощ и големият хвощ (Е. telmateia Ehrh.). При големия хвощ обаче листните влагалища по летните стъбла са с по 20–30 зъбеца и клонките са с по 8 ребра, а стъблото е високо от 50 до 200 см.

Блатен хвощ — Equisetum palustre L.

Многогодишно растение, образуващо само един вид стъбла, зелено, високо до 60 см, обикновено с 6–10 ясно изпъкнали ребра, силно разклонено, като клонките са с по 5 ребра. Спороносното класче се намира на върха на стъблото, черно, тъпо, дълго 1–3 см. Листните влагалища фуниевидни, дълги до 12 мм, в горната си част малко разширени, с 6–10 зъбеца и с бял ципест ръб (табло 1, фиг. 4).

Среща се често по влажни и мочурливи ливади, край реки и блата в цялата страна докъм 1500 м н. в. Спороноси май — септември. Използува се широко в народната медицина.