Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ПОВЕТИЦОВИ — CONVOLVULACEAE

1. Прицветниците широко яйцевидни или широко сърцевидни, припокриващи почти изцяло чашката → Обикновено чадърче — Calystegiaseptum (L.) R. Br.

1#. Прицветниците теснолинейни, дребни, отдалечени от чашката → Обикновена поветица — Convolvulusarvensis L.

Обикновено чадърче — Calystegia septum (L.) R. Br.

Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и дълго, увивно, голо или влакнесто стъбло, дълго до 2–3 м. Листата последователни, на дълга дръжка (3–5 см), прости, бъбрековидни до триъгълно яйцевидни, дълги 5–10 см и почти толкова широки, целокрайни или слабо и рядко назъбени, голи. Цветовете по един в пазвите на листата, на дръжка, по-дълга от листната дръжка, бели, понякога с червени петна, фуниевидни, дълги 3,5–6 см. Чашката къса, с 5 зъбеца и при основата си покрита с два едри, широко яйцевидни прицветника, дълги 1,5–3 см. Тичинките 5. Яйчникът горен. Плодът гола кутийка (табло 61, фиг. 2).

В цялата страна из храсталаци и гори, в сенчести и влажни места най-вече в низините и предпланините. Цъфти май — август.

В съвременната медицина се употребява коренището (дрога Radix Calystegiae).

Обикновена поветица — Convolvulus arvensis L.

Многогодишно увивно или полегнало тревисто растение със стъбло, дълго до 2 м. Листата последователни, цели, целокрайни или слабо назъбени, продълговато яйцевидни до ланцетни, дълги до 5 см, широки до 4 см, в основата копиевидни или стреловидни, обикновено голи, на дълга дръжка. Цветовете по 1–2 в пазвите на листата, на дълга дръжка, при основата си с два малки линейни прицветника. Чашката звънчевидна, с 5 зъбеца. Венчето фуниевидно, бяло или розово, с 5 по-тъмни жилки, дълго 1,5–3 см. Тичинките 5. Яйчникът горен. Плодът почти сферична разпуклива кутийка (табло 61, фиг. 3).

Среща се като плевел и бурен по тревисти места, изкопи, обработени места и др. в цялата страна докъм 1200 м н. в. Цъфти май — октомври.

В съвременната медицина се използува цялото цъфтящо растение (дрога Herba Convolvuli). Прилага се и в народната медицина.