Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КРЕМОВИ — LILIACEAE

Левурда — Allium ursinum L.

Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата единична, продълговата, дълга 2–6 см, с разнищваща се на успоредни влакна ципеста обвивка, без или с дребни странични луковички. Листата обикновено два, рядко един или три, еднакви, излизащи от луковицата, широки 3–5 см, елиптично-ланцетни, с дъговидно жилкуване, към основата стеснени в дълга дръжка, към върха заострени; влагалището удължено. Цветовете събрани на върха на безлистния цветоносен стрък в полукълбест сенник, с обвивка от 2–3 покривни листа, рано опадащи. Стръкът висок 15–40 см, тристенен, при основата си обвит от листните влагалища. Цветните дръжки изправени, дълги до 2 см, по-дълги от околоцветника, при основата си без прицветници. Цветовете бели, с по 6 линейно-ланцетни, тъпи или заострени бели листче га, дълги 9–12 мм, разположени в два кръга (прост венчевиден околоцветник, перигон) (табло 66, фиг. 4).

 

 

Из сенчести планински гори почти в цялата страна главно над 1000 м н. в. Цъфти април — юни.

В съвременната медицина се използуват стръковете (дрога Herba Allii ursini) и луковиците (дрога Bulbus Allii ursini). Има характерна миризма, подобна на чесън, и почти същото приложение като него. Използува се широко в народната медицина.

Момина сълза — Convailaria majalis L.

Многогодишно тревисто голо растение с тънко, дълго хоризонтално коренище, от което излизат листата и цветоносното стъбло. Листата при-основни, обикновено два, продълговато елиптични, дълги 10–20 см, широки 4–10 см, с дъговидно жилкуване, целокрайни, към върха заострени, в основата стеснени и образуват дълго ципесто влагалище. Цветоносното стъбло високо 15–40 см, безлистно, неразклонено, на върха с рехаво гроздовид-но съцветие с 6–15 силно ароматни цвята, обърнати на една страна. Око-лоцветникът прост, звънчевиден, образуван от срастването на 6 снежнобели листчета, дълги 5–10 мм, увиснали, на върха си с 6 къси зъбеца. При основата на всеки цвят има ципест прицветник, по-къс от цветната дръжка, която е дълга 6–18 мм. Тичинките 6, по-къси от околоцветника и сраснали с него. Яйчикът горен. Плодът кълбеста оранжево-червена месеста ягода, 10–12 мм в диаметър. Отровно! (табло 66, фиг. 3).

Из гори и храсталаци в цялата страна докъм 1400 м н. в. Цъфти април — юни.

В съвременната медицина се използуват надземната част (дрога Herba Convallariae), цветовете (дрога Flores Convallariae) и листата (Folia Convallariae), които се събират по време на цъфтежа. Най-много се употребяват цветовете и листата. Прилага се и в народната медицина.

Момкова сълза — Polygonatum odoralum (Mill.) Druce (P. officinale L.)

Многогодишно тревисто растение с дебело, месесто хоризонтално коренище и изправено голо ръбесто стъбло, високо 15–50 см. Листата последователни, с къса дръжка или почти приседнали, разположени в два реда, продълговато яйцевидни, дълги 3–12 см, широки 2–5 см, целокрайни, с дъговидно жилкуване. Цветовете бели, с прост венчевиден околоцветник, ароматни, разположени по 1–2 в пазвите на листата към средата на стъблото, увиснали, съставени от 6 сраснали в тръбица листчета, дълга до 25 мм и с 6 зеленикави зъбеца в горния й край. Тичинките 6 прикрепени към средата на тръбицата. Яйчникът горен. Плодът синкавочерна месеста ягода (табло 66, фиг. 2).

Из гори и храсталаци в цялата страна до към 1500 м н. в. Цъфти през май и юни.

В съвременната медицина се използува свежото коренище (дрога Rhizoma Polygonati). Употребява се и в народната медицина.