Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КАРАМФИЛОВИ — CARYOPHYLLACEAE

1. Стълбчетата 2 → Сапунче — Saponaria officinalis L.

1#. Стълбчетата 5 → Къклица — Agrostemtna githago L.

Къклица — Agrostemtna githago L.

Едногодишно тревисто растение с изправено, към върха вилужно разклонено стъбло, високо 30–100 см, покрито с гъсти меки власинки. Листата срещуположни, линейни до линейно-ланцетни, дълги 8–15 см, широки около 1 см, прилегнало влакнести. Цветовете едри, разположени по един или по няколко на върха на стъблото и неговите разклонения. Чашката сраснала, тръбесто-звънчевидна, стесняваща се към горната част, с 10 ципести бразди, грубо влакнеста, дълга 3–7 см, в горната си част с дълги до 3 см линейни, листовидни, заострени зъбци, по-дълги от венчето. Венчелистчетата тъмночервени или светлочервени, обратно овални, на върха плитко врязани. Тичинките 10. Яйчникът горен, с 5 стълбчета. Кутийката едногнездна, разпукваща се на 5 дяла. Отровно! (табло 67, фиг. 2).

Из посевите в цялата страна докъм 1400 м н. в. Цъфти май — юли. Употребява се в народната медицина.

Сапунче — Saponaria officinalis L.

Многогодишно тревисто растение с доста дебел червеникав корен. Стъблата по няколко, възходящи или изправени, обикновено голи, високи 30–90 см, в горната си част разклонени. Листата срещуположни на кръст, продълговати до ланцетни, целокрайни, заострени, с 3 жилки, дълги 5–12 см, към основата стеснени в къса дръжка или приседнали. Цветовете с дръжка, по 1–2 в пазвите на най-горните листа и образуващи на върха на стъблото и разклоненията метличести съцветия. Чашката сраснала, тръбес-та, дълга около 20 мм, с 5 зъбеца. Венчето розово до бяло, образувано от 5 свободни листчета, дълги около 1 см, с овална, слабо двуделна горна част, с удължена тясна долна част — нокът, и два израстъка при основата им. Тичинките 10. Яйчникът горен, с 2 стълбчета. Плодът яйцевидна многосе-менна кутийка (табло 68, фиг. 2).

 

 

Из храсталаци, край огради, по влажни места край реките и другаде в цялата страна докъм 1400 м н. в. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се използуват коренът (дрога Radix Sapona riae), който се изкопава късно през лятото или рано през есента, и цъфтящата надземна част (дрога Herba Saponariae). Употребява се широко и в народната медицина.