Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ОРЛОВОПАПРАТОВИ — HYPOLEP1DIACEAE

Орлова папрат — Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Многогодишно растение с едри листа, дълги 40–400 см, 2–3 пъти перести, кожести, на дълга дръжка, равна на петурата или по-дълга, голи или в основата си влакнести. Коренището дълго, пълзящо. Листните дялове тъпи или заострени, срещуположни, ланцетни, долните на къса дръжка, горните приседнали, свързани в основата си, целокрайни. Сорите кафяви, брадавичести (табло 2, фиг. 1).

Широко разпространена е в цялата страна от морското равнище до високопланинския пояс, особено по сечища, пожарища, поляни и гори. Спороноси юли — септември.

В народната медицина се използуват коренището и листата, които се събират през лятото.