Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. РЕЗЕДОВИ — RESEDACEAE

Резеда — Reseda L.

1. Чашката и венчето с по 4 листчета. Листата цели → Жълтеникава резеда — R.luteola L.

1#. Чашката и венчето с по 6 листчета. Листата, освен най-долните, триделни или пересто изрязани → Жълтарезеда — R. lutea L.

Жълтеникава резеда — Reseda luteola L.

Двугодишно растение с изправено, единично, просто или към върха слабо разклонено, голо, гъсто облистено стъбло, високо 50–150 см. Листата цели, приседнали, линейни или тясно ланцетно-линейни до лопатовидни, в основата си често стеснени и с две шиловидни ушички, целокрайни. Цветовете събрани в гъсто гроздовидно съцветие, дълго до 40 см, в долната си част често разклонено, с къса дръжка (около 1 мм), в основата си с триъгълно шиловидни прицветници, дълги 2–3 мм. Чашелистчетата 4, трайни, овално продълговати, около 2 мм дълги. Венчелистчетата също 4, светложълти, 3,5–4 мм дълги, нееднакви, обратно овално клиновидни, горните до средата изрязани на 5–7 дяла, останалите слабо наделени или цели. Тичинките 20–30, с голи дръжки, запазващи се и при плодовете. Яйчникът горен. Плодът кутийка, дълга около 4 мм, почти кълбеста, на къса дръжка, с 6 тъпи ръба и 3 едри, триъгълно заострени зъба (табло 12, фиг. 1).

По сухи тревисти места, край пътища, по изоставени и буренясали места в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти юни — септември. Употребява се в народната медицина.

Жълта резеда — Reseda lutea L.

Двугодишно или многогодишно растение с изправено или приповдига-що се голо стъбло, високо 30–80 см. Приосновните листа с широка дръжка, триделни, рядко цели, лопатовидни, бързо изсъхващи. Стъблените листа перести или пересто изрязани, с 2–3 ланцетни до линейни листни дяла., почти целокрайни или късо жлезисто назъбени. Съцветията гроздовидни, отначало къси и сбити, по-късно се удължават и разреждат, достигайки до 30–35 см дължина, с гола ос, с цветни дръжки, дълги 4–6 мм. Прицветниците дълги 1 –3 мм, продълговато ланцетни, обикновено скоро опадащи. Чашелистчетата 6, много рядко 8, линейно-ланцетни, дълги 2,5–3,5 мм, запазващи се при плода. Венчелистчетата 6, зеленикавожълти, дълги 4–5 мм, връхните триделни, като средният дял е 2 пъти по-къс от страничните, които са полулунни, останалите венчелистчета цели, линейни. Тичинките 10–24, със слабо грапави дръжки, рано опадащи. Яйчникът горен. Плодната кутийка дълга 10–12 мм, широка 4,5–5,0 мм, яйцевидно продълговата, триръбеста, с три къси заоблени зъба (табло 12, фиг. 2).

Край пътища, по буренясали места и ниви в цялата страна. Среща се много по-често от останалите видове. Цъфти май — септември. Използува се в народната медицина.