Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Паразитно храстче, прикрепено върху клонките на други дървета → Бял имел — Viscum allbum L.

1#. Растения с корени в почвата → вж. 2

2. Дървета или храсти → вж. 3

2#. Тревисти растения, рядко полухрасти → вж. 8

3. Листата прости — целокрайни, назъбени или изрязани по най-различен начин → вж. 4

3#. Листата сложни, съставени от по няколко или много листчета с една обща дръжка. Тичинките 10, сраснали с дръжките си в тръбица, или 9, сраснали и една свободна → Сем. Бобови — Fabaceae

4. Околоцветникът недоразвит и е заместен от 2 жлези → Сем. Върбови — Salicaceae

4#. Околоцветникът двоен, съставен от чашка и венче → вж. 5

5. Листата разположени по две срещуположно → Дрян — Cornus mas L.

5#. Листата разположени последователно → вж. 6

6. Тичинките много на брой — повече от 10 → Сем. Липови — Тiliасеае

6#. Тичинките по-малко от 10 → вж. 7

7. Бодлив храст с триразделни шипове, разположени по дължината на клонките. Листата назъбени, овални до елиптични, дълги 2,5–5,5 см. Плодът сочна червена ягода → Киселтрън — Berberis vulgaris L.

7#. Небодлив храст с широко елиптични целокрайни листа, дълги 3–10 см, наесен почервеняващи. Плодът костилков, сух → Смрадлика — Cotinus coggygris Scop.

8. Околоцветникът прост, съставен от един ред листчета, или липсва → вж. 9

8#. Околоцветникът съставен от два или повече кръга листчета, от които вътрешният или вътрешните кръгове, обагрени жълто, съставляват венчето → вж. 13

9. Растение без околоцветник. Листата теснолинейни. Растение с бял млечен сок → Обикновенамлечка — Euphorbia cyparissias L.

9#. Растения с прост околоцветник. Листата с друга форма. Растения без млечен сок или със сок, но не бяло обагрен → вж. 10

10. Яйчникът горен или яйчниците много на брой → Сем. Лютикови — Ranunculaceae.

10#. Яйчникът долен → вж. 11

11. Тичинките4-5 → Сем. Сенникоцветни — Apiaceae

11#. Тичинките 8–12 → вж. 12

12. Цветовете единични. Околоцветникът тръбест, в долната, част мехуресто подут, а на върха продължен — във вид на езиче. Листата целокрайни.

Тичинките 12 → Вълча ябълка — Aristolochia clematitis L

12#. Цветовете събрани в плоско щитовидно съцветие. Околоцветникът — плосък, четириделен. Листата назъбени. Тичинките 8 → Алтънче — Chrysosplenium altemifolium L.

13. Цветовете неправилни → вж. 14

13#. Цветовете правилни → вж. 15

14. Тичинки 10, сраснали с дръжките си във вид на тръбица, или 9, сраснали, а десетата свободна → Сем. Бобови — Fabaceae.

14#. Тичинковите дръжки до основата свободни → Сем. Резедови — Resedaceae.

15. Венчелистчета сраснали подобно на звънче, с 5 дяла на върха си → Сем. Тиквови — Cucurbitaceae.

15#. Венчелистчетата свободни, несраснали → вж. 16

16. Тичинките много на брой — повече от 15 → вж. 17

16#. Тичинките малко на брой — до 10, рядко до 15 → вж. 21

17. Тичинките сраснали в едно или три снопчета → Жълт кантарион — Hypericum perforatum (L.)

17#. Тичинковите дръжки свободни → вж. 18

18. Яйчникът само един → Сем. Макови — Papaveraceae.

18#. Яйчниците два или много, по изключение един плодник, но тогава чашката двойна → вж. 19

19. Листата плоски, дебели, месести, целокрайни, събрани в основата ща стъблото → Белоцветендебелец — Sempervivum leucanthum Рапс.

19#. Листата не са месести → вж. 20

20. Тичинките и венчелистчетата прикрепени върху плодното легло → Сем. Розоцветни — Rosaceae.

20#. Тичинките и венчелистчетата прикрепени под ложето → Сем. Лютикови — Ranunculaceae.

21. Плодът бодлив, покрит с шипове. Листата сложни, нечифтоперести → Трабузан — Tribulus terrestris L.

21#. Плодът не е бодлив. Листата с друга форма → вж. 22

22. Плодниците няколко или много на брой → вж. 23

22#. Плодникът само един → вж. 24

23. Листата месести, приседнали → Сем. Дебелецови — Crassulaceae.

23#. Листата не са месести и винаги имат дръжка → Сем. Розоцветни — Rosaceae.

24. Листата прости, целокрайни или назъбени → вж. 25

24#. Листата сложни, съставени от две, три или повече листчета, или дълбоко изрязани, или насечени на дялове → вж. 27

25. Стълбчетата 3 → Ушно плюскавиче — Silene otites (L.) Wib.

25#. Стълбчето само едно → вж. 26

26. Яйчникът долен → Пупалка — Onagra biennis L.

26#. Яйчникът горен → Сем, Кръстоцветни — Brassicaceae

27. Стълбчетата 2 → Сем. Сенникоцветни — Apiaceae.

27#. Стълбчето едно или недоразвито → вж. 28

28. Плодът кутийка. Тичинките 8–10 → Седефче — Ruta graveolens L.

28#. Плодът шушулка или шушулчица → Сем. Кръстоцветни — Brassicaceae.