Година
(Пълни авторски права)
Форма
Разни
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)

§ 2. Б — Законът на Мъдростта.

За звука Б ще отделя повече внимание защото е важен за нас българите и за да се разбере начинът за изграждане на звукосъчетанията и тяхното четене.

 

БЗа философията: Идеен символ за Мъдростта на Вселената, за най-мъдрият и всеобхватен промисъл от Вселенския Разум за делата и нещата във Всемира, постановен в Единен природен Закон, който никога не е нарушаван, нито вчера, нито днес, не ще бъде нарушен и утре.

БЗа физиката: Единният природен Закон.

 

БЗа религията: Идеите на Твореца, вложени във Всемирния природен Закон.

БЗа българите: Мъдростта. Истината.

Отнесен към човека той е символ за Третото око — мъдростта, творческото мислене. То е лично качество и дава възможност на човека да „види“ неща и движения извън сведенията получени чрез сетивата.

 

БА, Б+АЗа философията: Единният природен Закон — Б, по чиито правила се изгражда, поддържа и унищожава всичко във Вселената, се изявява единствено в и чрез Битието — А.

 

БАЗа физиката: Единният природен Закон — Б е изградил физическо поле — А и се е изявил чрез него и в него.

 

БАЛ, БА+ЛЗа философията: Законът — Б проявява Битието — А от Небитието, като го изгражда, поддържа и унищожава по време на кръговрата — Л.

 

БАЛЗа физиката: Единният природен Закон — Б е изградил физическото поле А и е започнало времето Л. То е „кръгово“, положително и отрицателно, а началото и краят му са безвремие.

 

БАЛ — За българите: БАЛ — „Кръговратът на Закона“ е най-висшето понятие в мирогледа на нашите деди. БАЛ означава и Истина.

От това понятие, от тази дума започва роенето от нашата древна цивилизация и народ. Тогава голямата Истина се разделя на части, които имат своите названия в езика Бхаджа.

Истината, знанието за най-малките химически системи във Вселената САМ — атомите става Самбала. Това са Тибетската Шамбала, Симбела и руското Беловодие.

А истината, знанието за това как се изгражда, съществува и разгражда материята, за творческата мощ — КХА, става Кхабала. Това е еврейската Кабала.

Както се вижда без БАЛ — Истината не могат да минат нито тибетската Шамбала, нито еврейската Кабала.

 

БАЛЗа българите: Мярка за човешкото познание. В нашите училища, знанията на децата се оценяват по шестоБална система, а във висшите училища се приемат кандидатите с най-висок Бал.

Идеята за Бал, само като градация е приета и за мярка, степенуване на височината на морските вълни.

 

БАЛЗа религията: За да остане в човешката памет през вековете и да придобие масовост, а от там почит и уважение от много хора, понятието БАЛ става Бог.

От почит и уважение към него, дедите ни наричат главния си град Балкх, държавата си Балкхара, а себе си балкхари — жители на град Балкх, поклонници на бог Бал.

Той е бил върховен бог в Балкхара, Акад, Бабилон, Балистан — Палестина и неговата колония Картаген.

Навсякъде, при своите преселения последователите му именуват държавите си, главните си градове, планини, езера и морета с неговото име. Такива са: БхаБел — Бабел — Бабилон, Баалбек и БиБал в Балистан — Палестина. Такива са езерата Балкхаш — Балхаш и Балатон. Балтийско море — от народа балти. Балти живеят и днес в Балтистан, в североизточен Пакистан, близо до глетчера Балторо. Държавата Белгия — от народа белги. Белги живеят и днес в североизточен Пакистан. Провинция Белуджистан в Пакистан — от народа белуджи. На територията на Волжска България, са развалините на древната и столица Болгар. В Кавказ и днес съществува Балкария и град Балкхар в Дагестан. В Дунавска България са Бяла, Белица, Беласица и сръбската столица Белград. А най-голямата планина в земите на аспаруховите българи е именувана Балкхан.

Бог Бал е известен от историята още и със следните имена: Бел, Пал, Пел, и Балу, а от Библията Баал — семитска версия, Ваал — гръцка версия.

Балистанският град БиБал, е оставил името си върху корицата на Библията, а с него и името на бог Бал, въпреки че в нея не са казани ласкави думи за него.

Така е защото Библията е сбор от редактирани и приспособени за нуждите на новата религия по-стари текстове от Бабилон. Но както писа наскоро един световноизвестен автор, в една своя книга „Борбата между Бал и Ехова, още не е завършила“.

В книгата „Веда словена“ в „Речник на чуждите и диалектни думи“ е записано:

Бела — Бог на всякакво добро.

 

БАЛА, БАЛ+АЗа философията: Завършен кръговрат на Закона. Цялата Мъдрост.

 

БАЛАЗа физиката: Четвъртия период от кръговрата на Закона, когато времето тече в права посока — ЛА. БАЛА означава и кълбо, нещо завършено.

От това БАЛА е и съвременната дума бала памук, слама.

 

БАЛАН, БАЛА+НЗа физиката: Единният природен Закон през четвъртия период от кръговрата се установява — Н.

 

БАЛАНЗа човека: Подвластен на Мъдростта от кръговрата. Умъдряван, вразумяван, правен умен сега, в сегашно време. Ученик.

Думите завършващи със звука Н в Бхаджа са в страдателен залог.

 

БАЛАНА, БАЛАН+АЗа физиката: Мястото, пространството, където Единния природен Закон се е установил, през четвъртия период от кръговрата си. Завършена физическа система.

Окончанието АНА означава място, завършена част от пространството.

 

БАЛАНАЗа човека: Умъдрен, вразумен, направен умен. Знаещ човек. Завършен мъдрец.

 

БАЛАР, БАЛА+РЗа философията: Законът изявява цялата си Мъдрост.

 

БАЛАРЗа физиката: Законът се осъществява през четвъртия период от кръговрата (чрез материалните образувания).

 

БАЛАРЗа българите: БАЛ е най-висшето понятие в мирогледа на нашите деди. Р, като символ от Бхаджа означава промяна, осъществяване.

Отнесен към човешкото битие звукът Р означава същото, както при Закона, но носителят на знанието и извършителят на действието не е Законът а човека.

Думите завършващи със звука Р в Бхаджа са в деятелен залог.

АР се добавя в края на думите и става граматическа категория, окончание, което се е запазило и днес в съвременния български език. Употребява се за хора, които обладават теоретическо и практическо знание, с приложно-битов характер в земния, материалния, човешкия свят. Така се образуват думи, които днес в повече от случаите означават професии.

Примери: лек — лекар, хляб — хлебар, нож — ножар, желязо — железар, злато — златар, каца — кацар, бъчва — бъчвар, дърво — дървар, риба — рибар, овца — овчар, говедо — говедар, обуща — обущар, врата — вратар, зид — зидар и т.н.

Балар означава велик мъдрец. Човек който знае тайните на понятието БАЛ. Прилага ги, пази ги и ги препредава на своите ученици. Древни синоними на балар са: брахман, риш, двиджа, пандит, нагомъдрец, химнасофист, атман, махатман, адепт, архат и др.

Кхана е висшата владетелска титла в древното българско общество, на човека прилагащ еднолично висшата изпълнителна власт, а баларите са висшата законодателна власт. Те предписват, предопределят устройството и развитието на нашето древно общество. Определят стратегията и тактиката — от планиране на дългосрочни геополитически, цивилизационни действия, до най-дребните детайли в социално-битовото ежедневие.

Но по-късно статуквото се променя и цялата власт преминава в Кхана. От по-висш, балар става по-нисш — боляр. От мъдрец — законодател става подчинен администратор.

 

БАЛАРА, БАЛАР+АЗа философията: Цялата, осъществена на практика Мъдрост от Закона.

 

БАЛАРАЗа физиката: Единният природен Закон се е осъществил на практика. Земята днес е БАЛАРА.

 

БАЛАРАМА, БАЛАРА+МАЗа физиката: Единният природен Закон се е осъществил на практика в земното химическо поле — МА.

Но мисля, че е по-уместно БАЛАРАМА да се преведе по друг начин, от две думи БАЛА+РАМА. БАЛА е развитието на Земята в четвъртия и период, а РАМА е проявеният земен воден океан.

 

БАЛАРАМАВ Индия: Бог, седмата аватара на Бог Вишну — Законът.

 

БАЛИ, БАЛ+ИЗа физиката: Вторият период от кръговрата на Закона — БАЛ, когато времето тече обратно — ЛИ.

 

БАЛИН, БАЛИ+НЗа физиката: Законът през втория период от кръговрата се установява — Н.

 

БАЛИНЗа човека: Подвластен на Мъдростта от кръговрата. Умъдряван, вразумяван, правен умен сега, в сегашно време. Ученик.

Може да означава ученик, който изучава отрицателно познание, магьосник или разрушител във войската.

 

БАЛИНА, БАЛИН+АЗа физиката: Мястото, пространството, където Законът се е установил, през втория период от кръговрата си. БАЛ + ИНА.

 

БАЛИНАЗа човека: Умъдрен, вразумен, направен умен. Знаещ човек. Завършен мъдрец.

 

БАЛКХ, БАЛ+К+ХЗа философията: БАЛ е кръговратът на Закона, а звукосъчетанието КХ е символ за творческата мощ. БАЛКХ означава: „Кръговратът на Закона за прилагане на възможностите.“

 

БАЛКХЗа физиката: БАЛ е кръговратът на Единния природен Закон във физическото поле. К е напрегнатостта на физическото поле — причината за всички следствия, а Х са възможностите от Закона — идеите, кодовете, шифрите, гените по чиито правила се изгражда всичко във Вселената, от най-малкото до най-голямото.

 

БАЛКХЗа българите: Древна българска столица. Хилядолетен световен духовен и книжовен център. Днес малък град в северен Афганистан.

vidovden_krepostna_stena.jpg

Част от крепостната стена на древния Балкх.

Снимката е предоставена от д-р Александър Илиев.

В книгата на Петър Добрев „Сага за древните българи“ в главата „Индийските сведения за Древна Балхара“ е записано следното:

„Царете на Ария — пише в «Махабхарата» — верни на своята цел, сигурни в своето знание, познавачи на «Ведите», изкъпаха душите си в светлия ручей на «Упанишадите». Царете с цялото дължимо достойнство и благолепие и вървейки заедно като един, изпълниха всички високи церемонии за своето обединяване, Бхарата! Това беше царят на Балх — Бахлик, който докара колесница, облечена цялата в злато и Судакшина я запрегна с бели коне от Афганистан… Господарят на Декан донесе ризница. Царят на Магадха — гирлянда и тюрбан; великият стрелец Васудана доведе огромен слон на 60 години… Царят на Кашите донесе лък. Шаля — царят на Мадра, донесе позлатен меч и мандолина със златни струни.“

Тук царят на Балх е посочен на първо място между съюзниците на индийската династия Каурави, при това той стои начело на съюзните царе при церемонията по побратимяването, съединяваща по прастар обичай в едно цяло царете на АИРИЯ, т.е. на древната индоиранска прародина. Забележителен е и подаръкът на царя на Балх — облечена в злато бойна колесница с превъзходни бели коне. Направената проверка в санскритския оксфордски речник показва обаче, че преводачът изкуствено е: осъвременил своя превод като е нарекъл конете с израза „коне от Афганистан“, а навсякъде в самия епос тези коне се наричат „коне от Балх“ /по санскритски Balhi, т.е. коне от Балх/.

http://chitanka.info/text/8270/11

vidovden_bhagavad_gita.jpg

 

http://static3.nanoset.net/assets/bb/30/30/bhagavad_gita.jpg

 

БАЛКХА, БАЛКХ+АЗа философията: Кръговратът на Закона и цялата творческа мощ.

Правилно е да се разглежда като БАЛ+КХА.

 

БАЛКХАН, БАЛКХА+НЗа философията: Кръговратът на Закона и цялата творческа мощ се установяват — Н. БАЛ+КХАН.

 

БАЛКХАНЗа българите: Име на няколко планини в Евразия. Една от тях е в съвременна България и е дала името на целия полуостров.

 

БАЛКХАН+АЗа философията: Място в пространството — АНА, където е установен БАЛКХ.

 

БАЛКХАР, БАЛКХА+РЗа философията: БАЛКХА се осъществява — Р.

БАЛКХАРЗа физиката: Практическо осъществяване на БАЛКХА.

 

БАЛКХАРЗа българите: Отнесено към човешкото битие КХ е символ за власт, а човекът призван да прилага градивните, творчески идеи от Закона за устройството и развитието на обществото е БАЛКХАР. Това название е образувано от понятието БАЛКХ и наставката АР, която приобщава лицето, наречено БАЛКХАР, към понятието БАЛКХ. Това е окончание за професия, призвание, приобщаване, обричане, служене на нещо. В случая, хората приобщени към БАЛКХ стават БАЛКХАРИ, ари, арии — хора на знанието и практическото действие, служещи на БАЛКХ, хора обречени на БАЛКХ, хора — защитници, ратници на БАЛКХ — мъдростта и творческата мощ.

Вероятно затова писаната история на волжските българи започва с думите „Българин значи мъдър, знаещ човек.“. Същото пише и арабският пътешественик Абу Хамид ал Алдалуси:

Името „българин“ означава мъдър, знаещ човек.

БАЛКХАРА, БАЛКХАР+АЗа философията: Напълно завършен, практически осъществен БАЛКХАР. По смисъл на всеобхватност е Битието, в което и чрез което се изявяват всички понятия от учението БАЛКХАРА.

АРА е окончание за нещо осъществено и напълно завършено.

БАЛКХАРАЗа физиката: Осъщественото всичко: завършеност на кръговрата, полето и възможностите от действието БАЛКХАР.

БАЛКХАРА е повече от това което днес учените влагат в понятията природни закони, материя, пространство и време.

 

БАЛКХАРАЗа българите: Древно учение в което е вложен мирогледа на българите за тайните на Вселената. То е най-мощтният идеен тласък в човешката история, начало на много цивилизации, култури, религии, явни и тайни учения.

 

БАЛКХАРАЗа българите: Най-древната известна днес българска държава, със столица град Балкх.

Окончанието АРА означава и духовното, териториалното и политическото влияние на БАЛКХ. Това е територия в Средна Азия, която Зарадхустра нарича Ариана. От АРА е съвременната дума ареал.

 

БАН, БА+НЗа философията: Мъдростта от Закона — БА се установява — Н.

 

БАНЗа физиката: Единният природен Закон — Б се установява — Н във физическото поле — А.

 

БАНЗа човека: Умъдряван, правен мъдър, приобщаван към мъдростта. Ученик.

Това БАН е първообразът на титлата Бан, употребявана от средновековните владетели в Босна и полското обръщение пан, пани.

 

БАНЗа българите: Българска Академия на науките.

Трябва да означава и горното.

 

БАНА, БАН+АЗа философията: Мъдростта от Закона е установена. Мисъл.

 

БАНАЗа физиката: Единният природен Закон е установен във физическото поле.

БАНАЗа човека: Мъдрец.

 

БАНАЗа българите: Митичен български цар. В книгата „Веда Словена“ за него е пояснено:

Билъ нашъ царъ, кой-то първъ пътъ излелъ отъ Край-земя и дошелъ по тая земя та заселилъ наши-те дедовци.

 

БАНАН, БАНА+НЗа философията: БАНА е установената цяла мъдрост от Закона — Дървото на познанието, от която се проявяват, установяват и осъществяват отделни негови части (на Закона). БАНАН е подразделение на БАНА, клон от Дървото на познанието.

Днес банан за всички е вкусният жълт плод на нещо като дърво или по-точно гигантска трева. Но има и друго, истинско дърво от рода на смокините, което расте в Индия и на други места. Под такова дърво медитират индийските мъдреци. Под него четат проповеди на учениците си. То е тяхната класна стая, аулата на техния университет. Под Банан е получил своето озарение и Буда.

Банановото дърво е символ за Дървото на познанието, а познанието е едно цяло, но с обогатяване на опита и увеличаване на знанията от общото познание се отделят различните науки: физика, химия, математика, биология, медицина и т.н. Днес връзките между тях са много слаби, почти са изчезнали но тъкмо те породиха някои интердисциплинарни науки.

На всичко това отговаря като символика Банановото дърво. Днес то се нарича, за отлика от съвременния банан Баняново дърво.

В интернет открих следното за един Банан на Хавайските острови:

Най-просто казано, баняновото дърво не е дърво като дърво, а нещо като колония от дървета. То отначало си е едно, но после клоните тръгват настрани, пускат корени надолу, корените стигат земята, забиват се в нея и започват да дебелеят. Скоро изглежда, че имаме ново дърво. Клоните продължават настрани, където отново пускат корени и отново продължават настрани. В крайна сметка, една малка градска градинка, с размерите на половин футболно игрище се състоеше изцяло от въпросното дърво.

vidovden_mem48-banyan.jpg

http://patepis.com/wp-content/mem48-banyan.jpg

 

БАНАР, БАНА+РЗа философията: Практическо приложение, осъществяване — Р на установената Мъдрост от Закона — БАНА.

 

БАНАРЗа човека: Този, който прилага на практика теоретичните познания за БАНА.

 

БАР, БА+РЗа философията: Законът — БА в действие — Р.

 

БАРЗа физиката: Единният природен Закон — Б, се изявява и осъществява чрез електромагнитните трептения — Р във физическото поле — А.

 

БАРА, БАР+А — Мъдростта от Закона — БА е осъществена — РА.

 

БАРАКХ — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА осъществява творческата мощ — КХ.

 

БАРАКХА — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА е осъществила творческата мощ — КХА.

 

БАРАН, БАРА+Н — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА се установява — Н.

 

БАРАНА, БАРАН+А — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА е установена — НА.

 

БАРАР, БАРА+Р — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА се изявява — Р.

 

БАРАРА — Осъществената — РА Мъдрост от Закона — БА се е изявила — РА. БАР + АРА.

 

БАРИТА — В книгата „Веда словена“ за барита е пояснено, че означава кмет.

 

БРА, Б+РАЗа философията: Първоизява на Мъдростта от Закона.

 

БРАЗа физиката: Първоизява на Единния природен Закон — Б, чрез електромагнитните трептения — Р, във физическото поле — А.

 

БРАЗа религията: Начало на сътворението.

 

БРАКХ, БРА+КХЗа философията: Първоизява — РА на Мъдростта от Закона — Б и творческата мощ — КХ.

 

БРАКХЗа физиката: Първоизява на Единния природен Закон — БРА и напрегнатостта на полето — К с възможностите от Закона — Х — идеите, кодовете, шифрите, гените по чиито правила се изгражда всичко във Вселената, от най-малкото до най-голямото.

 

БРАКХЗа човека: Това е първообразът на съвременната българска дума брак — граждански или църковен брак.

Във Вселената всичко се състои и изгражда от две противоположности, от две тежнения. Така е и при хората. За да изпълняват повелята за сътворене със Закона, хората се събират в разнополови двойки за да осъществяват БРАКХ.

 

БРАКХМ, БРАКХ+МЗа физиката: Първоизявата на Закона — БРА и творческата мощ — КХ осъществяват химическото поле — М.

АБРАКХМ е библейският патриарх Абрахам, Аврам.

 

БРАКХМА, БРАКХМ+А — Първоизявата на Мъдростта — БРА и творческата мощ — КХ са осъществили химическото поле — МА.

 

БРАКХМАЗа религията: БРАКХМА, също като БАЛ става върховен бог и твори, преустройва и разгражда материята през четирите периода от кръговрата, чрез своето дихание:

1. Покой след издишване. Пространството и времето не съществуват.

2. Вдишване. Пространството се свива, а времето тече в обратна посока.

3. Покой след вдишване. Пространството и времето не съществуват.

4. Издишване. Пространството се разширява, а времето тече в права посока.

В Индия, Брахма е поставен в ядрото и от там твори и разрушава Вселената чрез своето дихание:

Когато Брахма издишва се създава цялата Вселена,

а когато вдишва,

целият осезаем свят ще изчезне,

ще загуби видимата си форма

и ще се оттегли в божествената си същност,

където всичко се връща.

В древността за издишването на Брахма „Когато Брахма издишва се създава цялата Вселена“ е казано следното:

Така Диханието става камък,

камъкът — растение,

растението — животно,

животното — човек,

човекът — дух,

а духът — бог.

През четвъртия период от кръговрата, издишването от Диханието на Брахма, се създава цялото материално многообразие върху земното ядро.

Когато в началото на думата БРАКХМА добавим звука А, той означава отрицанието НЕ и значението на думата става противоположно АБРАКХМА.

Това е вторият период от кръговрата, вдишването от Диханието на Брахма:

а когато вдишва,

целият осезаем свят ще изчезне,

ще загуби видимата си форма

и ще се оттегли в божествената си същност,

където всичко се връща.

БРАКХМА, Брахма, Брама — В Индия: според книгата „Индийска митология“:

Бог, Творецът, Висшето същество. Първият съзнателен разум във Вселената, който от самосебеси се ражда от Златния зародиш Хиранягарбха, след като бил „излъчен“ от мистериозната Първопричина. Брахма е Творецът в смисъл, че той предизвиква появата на света и на всичко в него, а не в смисъл, че съзнателно и нарочно създава всяка подробност от света, както е в библейския генезис.

Брахма спи, докато наоколо нищо не съществува. Когато се пробужда, светът се оформя. Когато Брахма издишва се появява Вселената. После Брахма стои буден цял един ден, който се равнява на два милиарда човешки години. След това Брахма постепенно заспива отново, т.е. вдишва, което ще рече, че целият осезаем свят ще изчезне, ще загуби видимата си форма и ще се оттегли в божествената същност, където всичко се връща в собствения си зародиш. Остават елементите, от които по свои си закони са направени всички същества, както остават и душите, т.е. индивидуалните същности на богове и мъдреци, великият разум на Вселената. Те ще пребивават в инертно състояние, докато Брахма се пробуди отново.

БРАКХМАН, БРАКХМА+НЗа философията: Установяване на БРАКХМА.

 

БРАКХМАН, Брахман, Браман — За обществото: Човек обучаван на БРАКХМА. Член на висшата от четирите варни на които се разделят хората от древното общество според умствените си възможности, за да може всеки да заеме подобаващо място в обществената структура.

Брахманите са мъдреците на обществото и направляват неговото развитие.

Думата трябва да се разделя по следния начин БРАКХ+МАН. МАН означава и човек.

 

БРАКХМАНА, БРАКХМАН+А или БРАКХ+МАНА — Мястото, пространството, където е установено химическото поле — МАНА след първоизявата на Мъдростта от Закона и творческата мощ — БРАКХ.

 

БРАН, БРА+НЗа философията: Първоизявата на Закона — БРА се установява — Н.

В българския език днес думата бран означава защита.

 

БРАНА, БРАН+А — Първоизявата на Закона — БРА е установена — НА.

Мястото, пространството където се е установила първоизявата на Закона.

 

БХА, Б+ХАЗа физиката: Единният природен Закон — Б и възможностите — Х се изявяват единствено в и чрез физическото поле — А.

 

БХАВ Индия: Бог и божествено.

 

БХАБЕЛ, БХА+БЕЛ, Бабел — За религията: Бог Бел, главният град в древен Бабилон.

 

БХАБЕЛА, БХАБЕЛ+А или БХА+БЕЛАЗа религията: Бог Бела

 

БХАБЕЛАН, БХАБЕЛА+НЗа религията: Мястото, където се е осъществил и установил Бог Бел — Бабелон.

 

БХА+ГЗа физиката: Законът — Б и възможностите — Х осъществяват физически системи — Г.

 

БХАГА, БХА+ГАЗа физиката: Законът — Б и възможностите — Х са осъществили физически системи — ГА.

 

БХАГАЗа българите: БХАГ, БХАГА, на древноперсийски Бага, е първообразът на съвременната българска дума Бог, Бога.

 

БХАГАВАД, БХАГА+ВА+ДЗа физиката: Законът — Б и възможностите — Х са осъществили физически системи — ГА, задвижили са ги радиално — ВА и ги разполвяват — Д.

 

БХАГАВАД ГИТАВ Индия: Днес се превежда Божествена песен. Най-великата поема, най-ярката част от най-великия епос от древна Индия, Махабхарата.

Махабхарата се състои от 220000 строфи и е писана в продължение на хилядолетия. Окончателната редакция на текстовете е извършена от митичният Кришна Двайпаяна или още Вяса, съставителят.

Това е литературното произведение — законодател в човешката история и цивилизация. Няма друг епос или книга, който толкова задълбочено, подробно и всеобхватно да е въплътил в себе си тайните на мирозданието и да е постановил толкова много традиции. Но разстоянието във времето и пространството е отдалечило мирогледите на съвременните и древни хора до такава степен, че днес ние не разбираме техните послания.

Махабхарата е една световна съкровищница в чието начало е записано:

Това, което тук го пише и другаде го пише.

Тава, което тук го няма, никъде го няма.

Ето накратко съдържанието на епоса.

Цар Шантану имал син Бхишма, но на стари години се влюбил в принцеса Сатявати. Тя отказала да се омъжи за него, защото синът и нямало да наследи престола като първороден. Тогава Бхишма се заклел, че няма да става цар, за да може баща му да се ожени за любимата си. След сватбата Сатявати родила двама сина. Когато пораснали те се оженили, но починали без да оставят потомство. Тогава Сатявати помолила Вяса, поета да сподели брачното ложе на двете вдовици. Вяса също бил неин син, от преди брака и с цар Шантану.

Вяса бил полубог и изглеждал така страховито, че когато влязъл при по-възрастната вдовица, тя си затворила очите. Роденият от нея син Дхритаращра бил сляп. Когато влязъл при втората, тя пребледняла и синът и Панду се родил с много бяла кожа.

Щом двете момчета пораснали, на престола бил поставен по-младият Панду, тъй като по-големият бил сляп.

Панду имал две съпруги, но веднъж убил антилопа по време на съвкупление и бил прокълнат да умре в обятията на жена си. Заради въздържанието си дълго време останал бездетен. Накрая двете му жени, Кунти и Мадри, родили пет сина, Пандавите: Юдхищхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева, заченати от пет бога.

Слепият брат Дхритаращра имал сто сина, Кауравите.

Цар Панду умрял докато Пандавите били още деца и чичо им ги отгледал в своя двор.

Когато Дхритаращра обявил Юдхищхира, най-големият от Пандавите за престолонаследник, собствените му синове се изпълнили със злоба и така се стигнало до голямата вражда между тях.

Пандавите се оттеглили да живеят в малка къща в гората, но най-големият от Кауравите Дурьодхана я подпалил. Пандавите успели да се спасят.

След време до тях достигнала вестта, че цар Друпада организирал състезание за ръката на дъщеря си, красивата Кришнаа Драупади и решили да участват.

Те с лекота победили останалите претенденти. Арджуна в стрелбата с лък, Бхима с боздугана, а Юдхищхира с познаването на закона.

Драупади се влюбила в Арджуна.

Когато шестимата се върнали в къщи, Арджуна съобщил на майка си Кунти, че си идват с голяма придобивка. Без да знае за какво става въпрос Кунти отговорила „Наслаждавайте и се заедно“. Така Драупади станала съпруга на петте братя и дарила всеки с по един син.

След като Пандавите се появили отново Дхритаращра разделил царството си на две половини. Хастинапура дал на Дурьодхана, а Хиндрапрастха на Юдхищхира, за столици на двете царства.

Юдхищхира бързо разширил своето и се готвел да стане император. Това засилило още повече омразата на Кауравите и те поканили Пандавите да играят на зарове. Чрез измама, Юдхищхира загубил всичко: царството, своята свобода, свободата на братята си и Драупади. След унизително за Пандавите поведение от страна на Кауравите, Дхритаращра убедил синовете си да върнат всичко на Пандавите. Но Юдхищхира повторно се поддал на порока и отново загубил играта на зарове. Залогът бил да прекарат дванадесет години в гората, а на тринадесетата да слугуват на някой владетел.

След като преживели дванадесет години в гората, отишли предрешени на служба при цар Вирата. Той бил нападнат от съседен цар, но Пандавите го отблъснали и така спечелили благоволението на своя владетел. Когато Вирата бил нападнат от Кауравите, Пандавите отблъснали и тях. Щом изтекъл срока им да служат при цар Вирата, Пандавите си поискали обратно царството, но Кауравите отказали да им го върнат. Всичко трябвало да се реши на бойното поле.

В тази война участвали почти всички царе на Индия. Решителната битка се състояла на полето Курукшетра. Тя, е описана в поемата Бхагавадгита.

В нея участвал и бог Кришна. Войската му на страната на Кауравите, а той самият бил при Пандавите. На бойното поле един срещу друг застанали много родственици и близки хора.

С помощта на Кришна, на осемнадесетия ден войната била спечелена от Пандавите.

В последния двубой Бхима повалил тежко ранения Дурьодхана и искал да го убие, но Юдхищхира го възпрял, защото било подло да убиеш повален враг. Но последните двама останали живи Каурави не мислели така. През нощта се промъкнали в лагера на Пандавите и убили петимата им сина докато спели. Когато занесли главите им на умиращия Дурьодхана той казал „Аз ненавиждах Пандавите, а не тези невръстни деца.“

Почти за всяка дума от Махабхарата може да се напише отделна глава. От почти всяко изречение отделна книга.

В действителност в Махабхарата е описано развитието на материята около Земята по време на Кръговрата. Там са преплетени действителни хора и събития с абстрактното описание на нещата от природната действителност, с похватите на символизма.

Ето какво пише там.

—— Ще започна със заглавието. То започва с М и би трябвало по азбучен ред да бъде при думите започващи с М, но маха е само определение към основната дума Бхарата. Затова и обяснението на Махабхарата е тук.

Древните и съвременни индийци считат себе си за потомци на цар Бхарата, така че Бхарата за тях означава и Индия, а Махабхарата Велика Индия. Пандави и Каурави също са потомци на Бхарата.

Но думата Махабхарата е от езика Бхаджа и означава следното.

За да се запази азбучната последователност ще вмъкна следващата кратка статия.

 

БХАГАВАН, БХАГАВА+НЗа физиката: Единният природен Закон — Б и възможностите — ХА са осъществили физически системи — ГА, задвижили са ги радиално — ВА и ги установяват — Н.

 

БХАГАВАНЗа религията: Божествено вместилище. БХА+ГАВАН.

 

Продължавам с Махабхарата.

 

БХАРАДХА, БХА+РА+ДХА, Бхарата — За физиката. Единният природен Закон — Б и възможностите — ХА са осъществили третото движение — РА по време на диханието — ДХА.

Но за по-ясно се превежда БХА+РАДХА Божествено действие.

За да продължа ще трябва да преведа и думата МАКХА. М е химическото поле на Земята, от горния край на атмосферата до долния край на земната кора.

КХА е творческата мощ.

Но някои срички от Бхаджа са обединени по двойки и така са придобили по-ясен и практичен смисъл. МАКХА — величие, БХА — божествено и РАДХА — действие. Така че Макхабхарадха означава Велико божествено действие или с други думи сътворението и претворението на материята в околоземното пространство, на нашият прекрасен дом Земята.

Ще продължа с текста.

—— Когато двамата сина на Сатявати се оженили и починали без да оставят потомство, тя помолила Вяса, поета да сподели брачното ложе на двете вдовици. Вяса също бил неин син от преди брака и с цар Шантану.

Този обичай е описан и в Библията. Когато мъжът почине, без да остави потомство, тогава брат му отива при вдовицата за да продължи рода.

—— Когато Вяса влязъл при по-възрастната вдовица, тя си затворила очите, а роденият от нея син Дхритаращра бил сляп. Когато влязъл при по-младата, тя пребледняла и синът и Панду се родил с много бяла кожа.

Така двамата братя придобиват характерни човешки черти, символизиращи абстрактни понятия. Те, двамата, са символи за двете плътности но полето — физическата ГАНА и химическата ГУНА. Дхритаращра за тъмната и сляпа ГУНА, а Панду за светлата (бяла) ГАНА.

—— Слепият Дхритаращра имал сто сина, Кауравите. Те са символ за химическите елементи. Числото сто е символично, за множество, а точния им брой е споменат в Евангелито на Йоан.

Затова Симон Петър се качи на ладията

та извлече мрежата на сушата,

пълна с едри риби

на брой сто петдесет и три;

и все, че бяха толкова,

мрежата не се скъса.

—— Панду имал пет сина, символ за възможностите за петте фини неща в природата, наричани в Индия петте татви. Те са: светлина, топлина, звук, аромат и вкус. За всяка от тях хората имат сетиво.

Първите три са трите качествени състояния на физическите системи — ГА, звук, топлина и светлина — физически величини.

В Махабхарата те са тримата синове на Кунти, първата съпруга на Панду: Юдхищхира, Бхима и Арджуна.

Другите две татви са аромата и вкуса — химически величини. Техни символи в Махабхарата са синовете на Мадри, втората съпруга на Панду: Накула и Сахадева.

—— Пръв на престола е възкачен Панду, защото ГАНА е първата, физическата плътност на земното поле образувана около ядро. От там, от нея се изгражда химическата плътност на полето ГУНА с трите си части: САМА ГУНА, РАМА ГУНА и ТАМА ГУНА — атмосферата, водата и твърдта, които отново ще се върнат в ГАНА. Затова в епоса властта преминава от едните в другите, а накрая остава в Пандавите. Те на старини умират, един по един, изкачвайки се нагоре по възвишенията на Хималая.

—— Враждата между Пандави и Каурави е борбата между тежненията на двете плътности ГАНА и ГУНА в околоземното пространство.

—— Когато Пандавите се оттеглили да живеят в гората Дурьодхана им запалил къщата. Така е защото Дурьодхана е символ за първия химичен елемент, водорода. Най-избухливият, горящ и опасен.

Учените твърдят, че около ядрата на звездите и кометите гори водород.

—— Когато Пандавите спечелили състезанието за ръката на принцеса Драупади и се прибрали в къщи с нея, Арджуна казал на майка си Кунти, че се връщат с голяма придобивка. Без да знае за какво става въпрос Кунти отговорила „Наслаждавайте и се заедно“. Така Драупади станала съпруга на петте братя и дарила всеки с по един син.

Този обичай, многомъжество, съществуваше до скоро северно от Индия. То е символ за това, че всяка физическа система има собствено ядро и че тя преминава последователно през тези пет татви, имайки винаги едно ядро. Означава също, че всички физически ядра са еднакви по съдържание и различни по големина и качествена изява.

Обратното, многоженството се основава на факта, че Междузвездният вакуум владее много ядра. В действителност всички.

Междузвездният вакуумът е мъжкото начало, а ядрото женското, от което се ражда всичко материално.

—— Играта на зарове е игра на съдбата. Всъщност това са кодовете по които става образуването и преобразуването на материалните форми. Причина и двигател за това е промяната на напрегнатостта на полето в околоземното пространство.

Символично, чрез играта на зарове се променя посоката и напрегнатостта на земното поле, съответно и властта преминава ту в Пандавите ту в Кауравите.

—— Решителната битка между армиите на Каурави и Пандави става на полето Курукшетра. То носи името си от Куру, древен цар, прародител на цар Шантану, следователно и на Пандави и Каурави. Куру бил благочестив и се отдал на аскетизъм, а мястото където сторил това се нарича Курукшетра.

Истинската дума от Бхаджа е Кхурукхсадра.

Кхурукхсадра означава уплътняване на полето в околоземното пространство където се структурира и преструктурира материята в цялото и многообразие, под въздействието на тежненията на двете плътности на полето ГАНА и ГУНА, Пандави и Каурави.

Точно това е записано и в книгата Джан:

През време на Четвъртата Вечност

Синовете получават заповед да създадат своите Образи.

Една трета отказва, двете други приемат.

Проклятието е произнесено.

Те ще се родят в Четвъртата,

ще страдат и ще причиняват страдание.

Това е Първата Война.

По-древните Колела се въртят надолу и нагоре…

Искрата на Майката изпълни всичко.

Имаше война между Творците и Разрушителите.

Водеше се битка за Пространство.

Семето се появяваше отново и отново.

—— Когато донасят отрязаните глави на синовете на Пандавите при умиращия Дурьодхана той казал:

Аз ненавиждах Пандавите, а не тези невръстни деца.

Пандавите са пет общи правила от Закона, управляващи пет различни равнища на напрегнатост от полето, а невръстните им синове са петте татви, материалните частици производни на тези пет правила.

—— В решителната битка на Курукшетра взимат участие почти всички царе на Индия, на страната на Каурави или Пандави. Войните от двете армии са в многобройни роднински връзки в пряка и съребрена линия. Моето мнение е, че са символ за действителните връзки на елементите в природата и това може да се разчете ако се знае какво точно означават имената на героите от Махабхарата.

 

БХАДЖА, БХА+Д+ЖАЗа религията: Божествена изява.

 

БХАДЖАЗа физиката. Законът — Б и възможностите — ХА разполвяват — Д, изграждат и проявяват химически системи — Ж, във физическото поле — А.

Звуците Д и Ж са винаги заедно в звукосъчетанието ДЖА, което означава, че химическите системи са винаги поляризирани, а биологичните двуполови.

В Индия джа означава роден.

 

БХАДЖАЗа българите: Свещеният език на древните българи. Чрез него се изявява Вселенската Мъдрост. В него е Истината за изграждането на материалните светове и в частност на нашата планета.

Той се състои от двадесет и два звука в които са вложени двадесет и две висши понятия от учението Балкхара.

Ето накратко техният смисъл:

А — Физическото поле.

Б — Законът на Мъдростта. Идеите на Твореца, вложени в Единния природен Закон.

В — Радиалното движение на физическите системи. Външното уравновесяване.

Г — Физическите системи.

Д — Разполвяването на физическите системи на два полюса, а биологичните на два пола. Посоката на полето.

Е — Първата противоположност. Горната вода.

Ж — Химическите системи.

З — Човешкото познание, паметта, съхранените сведения, съзнанието.

И — Втората противоположност. Долната вода.

К — Напрегнатостта на полето.

Л — Кръговратът. Времето.

М — Химическото поле.

Н — Покоят. Установяваното.

О — Горната граница на физическата система.

П — Плътността на полето. Пространството.

Р — Промяната. Третото движение. Вътрешното уравновесяване. Течната плътност на полето.

С — Ефирната плътност на полето.

Т — Твърдата плътност на полето.

У — Долната граница на физическата система.

Ф — Четвъртият период от кръговрата.

Х — Възможностите, кодовете, шифрите, гените.

Ш — Формите на химическите системи. Звуците от Бхаджа могат да се групират по смисъл.

Б, Х и З са символи за Закона, правилата и възможностите.

Б е Единният природен Закон, властен в цялата Вселена.

Х са правилата, възможностите за всяко отделно нещо или движение навсякъде във Вселената.

Б и Х могат да са непроявени, в Небитието и/или проявени в Битието.

Звукът З е символ за човешкото познание и се изявява само в Битието.

Петте гласни звука А, Е, И, О и У са символи за трите части на физическата система Е, И и А и двете граници между тях О и У.

Звуците В, Д, К, Л, Н и Р са символи за действия и движения.

Ако ги подредя последователно, пръв ще е Л — кръговратът — Времето. Втори ще е Д — разполовяването, разделяне на физическите системи, а от там и на физическото поле на два полюса — положителен и отрицателен, северен и южен, а химическите системи и химическото поле на два пола. Така звукът Д определя посоката на движение на физическите системи. След определяне на посоката се изявява напрегнатостта на полето — К. Тя постановява радиалното движение — В на физическите системи — към ядрото или към междузвездния вакуум. Едновременно с В — външното уравновесяване се осъществява и Р — вътрешното уравновесяване на физическите системи, до установяването им в устойчиво неравновесие — Н.

Звуците Г, Ж, М, П, С, Т и Ш са символи за вътрешни и външни състояния на системите. Символи за качества на полето.

Г е физическа система, Ж е химическа система, М е химическото поле, П е плътността на полето — Пространството, С е ефирната плътност на полето — Атмосферата, Т е твърдата плътност на полето — земната кора, а Ш са материалните форми.

Звукът Ф е символ за четвъртия период от кръговрата защото Земята Слънцето и всички планети и комети в Слънчевата система са в четвъртия период от своето развитие.

Не само Истината от Балкхара се рои и преминава в нови учения, но и езикът Бхаджа също. От него произлиза езикът на ариите Санскрит, на който е писана ведическата литература. От Санскрит влиянието на Бхаджа преминава в латинския, а от него в езиците на Западна Европа.

От Бхаджа произлизат и семитските езици. Преобладаващата част от сричките и думите в Бхаджа се образуват с участието само на един гласен звук — А. От тук като следствие е останало правилото в семитските езици, в писмената форма на думите да се изписват само съгласните звуци, а гласните да се изпускат.

 

БХУ, БХ+УЗа физиката. Законът — Б с възможностите — Х уплътняват — У.

 

БХУЛАЗа физиката. Законът — Б с възможностите — Х уплътняват — У, когато времето тече в права посока — ЛА.

Когато тежнението разширение има превес и физическото ядро започне да „излъчва“, се извършва БХУЛА и се образува ГАНА. Част от ГАНА са и физически системи в качествено състояние светлина. Халото, светлината около ядрото означава, че то е вече подвластно на междузвездния вакуум, чрез тежнението разширение.

 

БХУЛАЗа българите. От БХУЛА, в съвременния български език са думите було, булка и буля.

Това е първообразът на традицията според която младоженките се забулват в бяло и стават булки, омъжени жени и преминават под властта на своя избраник. Но по-късно, и днес, в страните с радикален Ислям БХУЛА и булка е станало бурка — чулът с който се покриват жените, от глава, до пети.

 

БХУМ, БХУ+МЗа физиката. Законът — Б с възможностите — Х уплътняват — У химическото поле — М.

 

БХУМИВ Индия. Име на планетата Земя.

 

БХУРДЖ, БХУ+Р+ДЖЗа физиката. Законът — Б с възможностите — Х уплътняват — У, осъществяват — Р и поляризират — Д химическите системи — Ж.

БХУРДЖ, БХУРДЖА означава строителство, градеж на материята.

 

БХУРДЖАН, БХУРДЖ+АНЗа физиката. Мястото където е установено действието БХУРДЖ — в простора, пространството на полето — АН.

 

БХУРДЖАН, Бурджан — За българите. Средновековно название на територия населявана с българи — народът, чрез който ще се изяви познанието за БХУРДЖА. Народът, който изгражда човешката цивилизация.

В средновековни текстове някои пътешественици от Багдатския халифат наричат кавказките, дунавските и волжските българи бурджан, а в някои случаи наричат волжските сакалиба.

Багдатският халифат е създаден в земите на Бабилон, където няколко хиляди години е бил един от световните центрове на познанието развивано от шумери, акадци, бабилонци, асирийци, перси. Арабите идват с името си, с езика и религията си, но заварват там знаещи хора и старо познание. Затова в Багдатския халифат много добре са знаели кои сме ние и как са ни наричали в древността.

Думата бурджан е оставила следи в историята и територията на Европа на различни места. Поради граматическите различия в европейските езици, който ползват латинската азбука, буквата „G“ се чете в някои от тях като „Г“, а в други „ДЖ“. Затова има и звукови различия в някои от наименованията производни от бурджан. Такива са: областта Бургундия, известните фамилии Борджия в Италия, Хабсбурги и Кобурги в Австрия и Гемания, думата бург — крепост, град — Хамбург, Магдебург, Петербург и др.

Но тъй като езикът Санскрит и семитските езици произлизат от езика Бхаджа, следи от бхурджан има и в арабския език. От скоро придоби световна известност арабската дума бурдж — кула. Тя се съдържа в имената на седемзвездния хотел „Бурдж Ал Араб“ и по-новия му конкурент „Бурдж Дубай“.

Бург и бурдж, означават крепост, град, кула, все думи свързани с градеж, строителство, зидария, извършвани от строители, зидари, а зидари са и масоните, а те са наследници на тамплиерите, а те са наследници на катарите, а те пък са наследници на богомилите — българите разпространили дуалистичното си учение и „тайната книга“ — идеите на Балкхара в западните части на Балканския полуостров, в северна Италия, в южна Франция, Германия и Англия.

В Италия тези идеи допринасят за Ренесанса. Във Франция техни последователи са Катарите. След жестокия разгром на Катарите, Тамплиерите продължават делото им, а и след техния разгром се появяват масоните: във Франция, Шотландия и Англия. От там те отиват в Америка от където управляват света и до днес. В Германия идеите на богомилите са причина за реформизма на Мартин Лутер и раждане на Протестантството.

От тези действителни исторически събития се вижда каква е мощта и стойността на идеите от Балкхара. Ни повече, ни по-малко те промениха Западна Европа, а от там и цивилизацията в целия съвременен свят.

 

БХУРЛАКХ, БХУРЛАКХАН, БХУР+ЛА+КХ+АНЗа българите. Тук няма да има превод, защото ще бъде сложен и неясен, а направо ще посоча крайния резултат.

След различните промени на думата и отпадане на звуци от нея остава съвременното българско родово име Бурлаков — за дунавските българи, а за волжските можем да се осведомим от известната картина на руския художник Иля Репин „Бурлаки на Волга“.

 

БХУРЛОКАВ Индия. Име ма планетата Земя.