Серия
История на България в три тома (1)
Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 16 гласа)
Сканиране
Спасимир (2011 г.)
Разпознаване и корекция
Dave (2013 г.)
Сканиране на бележките
elemagan (2013 г.)
Допълнителна корекция
NomaD (2015)

Издание:

проф. д.и.н. Иван Ангелов Божилов, чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Тодоров Гюзелев. История на България в три тома. Том І. История на Средновековна България VII-XIV век

Българска, първо издание

Редактор: ст.н.с. II ст. Илия Илиев

Художник: Петър Петрунов

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Симеон Айтов

Коректори: Татяна Джунова, Веселина Пешева

Формат: 70×100/16

Печатни коли: 44

Печатница „Полиграфия“ — Пловдив

ИК „Анубис“, 1999 г.

ISBN: 954-426-204-0


Показалец на съкращенията

Публикации на извори

Анна Комнина. Алексиада: Анна Комнина. Алексиада. Вступительная статья, перевод, комментарий Я. Н. Любарского. Москва, 1965.

Архиепископ Данило. Животи кралљева: Архиепископ Данило. Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило. Изд. Ћ. Даничић. Загреб, 1866 (Variorum Reprints — London, 1970).

Бенешевич. Описание: Описание греческих рукописей монастыря святой Екатерины на Синае. Т. I. Под редакцией и с дополнениями В. Н. Бенешевича. Санкт Петербург, 1911.

Бешевлиев. Първобългарски надписи: В. Бешевлиев. Първобългарски надписи (Второ преработено и допълнено издание). София, 1992.

Божилов — Кожухаров. Българската литература: Българската литература и книжнина през XIII век. Под редакцията на И. Божилов и Ст. Кожухаров. София, 1985.

Вилардуен. Завладяването на Константинопол: Жофроа Вилардуен. Завладяването на Константинопол. Предговор, превод от старофренски и бележки И. Божилов. София, 1985.

ВИИНJ, VI: Византиjски извори за историjу народа Jугославjе, VI. Београд, 1986.

ГИБИ: Гръцки извори за българската история, I-XI. София, 1954–1994.

Гюзелев, Самият Търновград: В. Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите (Средновековни поети за България). София, 1981.

Гюзелев, Извори за средновековната история на България: В. Гюзелев, Извори за средновековната история на България (VII-XV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви, т. I. Български, други славянски и византийски извори. София, 1994.

Гюзелев, Chronicon Mesembriae: В. Гюзелев, Chronicon Mesembriae (Бележки върху историята на българското Черноморие в периода 1366–1448 г.) — ГСУ, ФИФ, LXVI (1975), 147–192.

Дочев, Монети и парично обращение в Търново: К. Дочев, Монети и парично обращение в Търново XII-XIV в. Велико Търново, 1992.

Дуйчев, Преписката: И. Дуйчев, Преписката на папа Инокентий III с българите. Увод, текст и бележки от И. Дуйчев, ГСУ, ИФФ, XXXVII, 3, София, 1942, 1–116.

Дуйчев, СБК I-II: И. Дуйчев, Из старата българска книжнина, I-II. София, 1940–1944.

Дуйчев, Рилската грамота: И. Дуйчев, Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 година. София, 1986.

Иванов, Богомилски книги: Й. Иванов, Богомилски книги и легенди. София, 1925 (Фототипно издание: София, 1970).

Иванов, БСМ: Й. Иванов. Български старини из Македония. София, 1931 (фототипно издание: София, 1970).

Иванов, Жития на св. Иван Рилски: Иванов, Жития на св. Иван Рилски — ГСУ, ИФФ, XXXII (1936).

Ильинский, Грамоты: Г. А. Ильинский. Грамоты болгарских царей. Москва, 1911.

Йорданов, Печатите: И. Йорданов, Печатите от стратегията в Преслав. София, 1993.

Йорданов, Печатите на преславските владетели: И. Йорданов, Печатите на преславските владетели, 893–971. София, 1993.

Йорданов, Силистра Ι-IV: Йорданов, Неиздадени византийски оловни печати от Силистра, Ι-IV, ИНМВ, 19 (1983), 97-110; 21 (1985), 98-107; 24 (1988), 88-103; 28 (1992), 229–244.

Калист, Житие на ТТ: Житiе и жизнь преподобнаго отца нашего Теодосиа иже в Тръновѣ постничествовшего, списано светейшим патриархом Константина града кирь Калистом, стъкми за издание В. Н. Златарски. — СбНУНК, 20 (1904), 1–41.

Кекавмен: Советы и рассказы Кекавмена. Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. Москва, 1972.

Кодов, Опис: Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. София, 1969.

Коковцов, Еврейско-хазарская переписка X в.: П. К. Коковцов, Еврейско-хазарская переписка X в. Ленинград, 1932.

ЛИБИ: Латински извори за българската история, I-IV София, 1958–1981.

Летопис попа Дукљанина: Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина. Београд-Загреб, 1928.

Мунтанер, Хроника: Р. Мунтанер, Хроника (Експедиция на каталанците на изток), превод от средновековен каталански Р. Панова. София, 1994.

Нешри, Огледало на света: Мехмед Нешри, Огледало на света. История на османския двор. Съставителство и превод М. Калцин. София, 1994.

Никифор, Кратка история: Никифор, патриарх Константинополски, Кратка история след царуването на Маврикий, превод от старогръцки Веселин Н. Иванов. Варна, 1997.

Попконстантинов и Кронщайнер, Старобългарски надписи, I-II: К. Попконстантинов, О. Кронщайнер, Старобългарски надписи, I-II. Виена, 1994–1997.

Попруженко, Синодик: Μ. Г. Попруженко, Синодик царя Борила. София, 1928 (Български старини, VIII).

ПВЛ: Повесть временных лет. Ч. I. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева. Перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Москва-Ленинград, 1950.

Розен, Извлечения: Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъя Антиохийского. Издал, перевел и объяснил Барон В. Р. Розен. Санкт Петербург, 1883.

СБЛ. 1, 2, 3, 4: Стара българска литература. Т. 1. Апокрифи. Съст. и ред. Д. Петканова; Т. 2. Ораторска проза. Съст. и ред. Л. Грашева; Т. 3. Исторически съчинения. Съст. и ред. И. Божилов; Т. 4. Житиеписни творби. Съст и ред. Кл. Иванова. София, 1981, 1982, 1983, 1986.

Симеона Метафраста и Логотета, Списания мира от бытия: Симеона Метафраста и Логотета, Списания мира от бытия и Летопись собран от различных летописец. Славянский перевод хроники Симеона Логотета с дополнениями, изд. В. Срезневский. Санкт Петербург, 1905.

Среднеболгарский перевод хроники Константина Манасия: Среднеболгарский перевод хроники Константина Манасия в славянских литературах. София, 1988.

Стоjановић. ССЗН 1-6: Стари српски записи и натписи. Скупио их и средио Љ. Стоjановић. Београд, 1902, 1903, 1905; Ср. Карловци, 1923, 1925, 1926. (Фототипска изданjа, Београд, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988).

Тъпкова-Заимова и Милтенова: Историко-апокалиптичната книжнина: В. Тъпкова-Заимова и А. Милтенова: Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и средновековна България. София, 1996.

Тържество на словото: Тържество на словото. Златният век на българската книжнина (Летописи, жития, богословие, риторика, поезия), съставителство, редакция и научен коментар Кл. Иванова и Св. Николова. София, 1995.

ХИБ I-II: Христоматия по история на България. Съставители В. Гюзелев и П. Петров, I-II. София, 1978.

Й. Юрукова — В. Пенчев, Български средновековни печати и монети: Й. Юрукова — В. Пенчев, Български средновековни печати и монети. София, 1990.

Acta Honorii III et Gregorii IX: Acta Honorii III et Gregorii IX (1227–1241). Ex registris Vaticanis aliisque fontibus collegit A. Tautu. Typis poliglotis Vaticanis, 1950.

Acta Innocentii PP. IІІ: Acta Innocentii PP. IІІ (1198–1216). E registri Vaticanis aliisque eruit, introductione auxit, notisque illustravit P. Theodosius Haluscynski. Typis poliglotis Vaticanis, 1944.

Actes de Lavra I-II: Actes de Lavra I. Dès origines à 1204; II De 1204 à 1328. Edition diplomatique par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssantou. Paris, 1970, 1977.

Agath. Myr. Historarium: Agathias Myrinaeus. Historarium quinque. Rec. R. Keydell. Berolini, 1967.

Alberici Monachi, Chronica: Alberici Monachi, Chronica Trium Fontium, MGH, SS, XXIII, 631–950.

Annales Bertiniani: Annales Bertiniani, MGH, SS, I, 419–515.

Annales Einsidlenses: Annales Einsidlenses. MGH, SS, III, 337–415.

Annales Fuldenses: Annales Fuldenses. MGH, SS, VI, 542–777.

Annalista Saxo: Annalista Saxo, MGH, SS, IV, 542–777.

Anne Comnène, Alexiade. I-III: Anne Comnène, Alexiade. I-III. Texte établi et traduit par B. Leib. Paris, 1937, 1943, 1945 (réimpression: 1967); IV Index. Par P. Gautier, Paris, 1976.

Attaliata: Michaelis Attaliatae Historia. Rec. Im. Bekkerns. Bonnae, 1853.

Bryennios: Nicéphore Bryennios. Histoire. Introduction, texte, traduction et notes par P. Gautier. Bruxelles, 1975 (CFHB XI).

Cant., I-III: Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum libri IV, I-III. Ed. L. Schopenus. Bonnae, 1828–1832.

Cedrenus, I-II: Georgii Cedreni, Compendium Historiarum, I-II. Bonnae, 1838–1832. Chalcocondylas: Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem. Ex recognitione I. Bekkeri. Bonnae, 1843.

Choniates. Historia: Nicetae Choniates. Historia Rec. I. A. Van Dieten. Pars I. Praefationem et textum continens. Berolini et Novi Eboraci, 1975.

Choniates. Orationes et epistulae: Nicetae Chroniates Rec. I. A. Van Dieten. Berolini et Novi Eboraci, 1972.

Chr. Byz. Brev., 1-2: Chronica Byzantina Breviora (Die byzantinischen Kleinchronicen), 1–2. Recensuit, Commentario indicibusque instruxit Petrus Schreiner. Wien, 1975, 1977 (CFHB, XII/1-2).

The Chronicle of John, Bishop of Nikiu: The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, translated from Zotenbergis Ethiopic Text by R. H. Charles. London, 1916.

Chronique de Michel Syrien: patriarche d’Antioche (1166–1196), édition et traduction par y. B. Chabot, II-III, Paris, 1901–1905.

Chronique de Morée: Livre de la conqueste de la princée de l’Amorée: Chronique de Morée (1204–1305). Publiée par J. Longnon, Paris, 1911.

Cinnamus: Ioannis Cinnami Epitome. Rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. Rec. A. Meineke. Bonnae, 1836.

Concilium universale Constantinopolitanum tertium: Concilium universale Constantinopolitanum tertium, I. Concilii actiones I-XI: II. Concilii actiones XII-XVII, ed. R. Riedinger. Berolini, 1990–1992.

Const. Porphyrogenitus. De cer.: Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo. Bonnae, 1829–1830.

The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constatinople: The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constatinople. Letters to the emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family and. Officials, an Edition, Translation, and Commentary by, A. M. Mary Talbot. Washington, 1975.

Cronaca di Monemvasia: Cronaca di Monemvasia, introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Iv. Dujčev, Palermo, 1976.

Daphnopatès. Corr.: Théodore Daphnopatès. Correspondance. Editiée et traduite par J. Darrouzès et L. G. Westerink. Paris, 1978.

Darrouzès. Notitiae Episcopatuum: Darrouzès. Notitiae Episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et notes par J. Darrouzès. Paris, 1981.

Darrouzès. Regestes V-VI: J. Darrouzès. Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. I. Les actes des patriarches. Fasc. V, Les regestes de 1310 à 1376; Fasc. VI. Les regestes de 1376 à 1410. Paris, 1977, 1979.

D. Detschew: Responsa Nicolai I papae ad consulta Bulgarorum. Serdicae 1940.

L. Diaconus: Leonis Diaconi caloensis Historiae libri decem Rec. C. B. Hassi. Bonnae, 1828.

D. A. I.: Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Greek Text edited Gy. Moravscik. English Translation by R. J. H. Jenkins. Dumbarton Oaks. Washington, D. C., 1967 (CFHB I).

Ennodius, Opera: Magnus Felicius Ennodius, Opera — MGH, AA, VII. Berolini, 1885.

Enveri: Destân d’Umur Pacha. Texte, traduction et notes par L. Melikoff-Sayar. Paris, 1954.

Ephr., imperatorum et patriarchum: Ephraemius, imperatorum et patriarcharum, Bonnae, 1840.

Emoul: Chronique d’Emoul et Bernard le Trésorier. Publiée par M. L. de Mas Latrie. Paris, 1871.

Gen. Historia: Iosephus Genesius. Historia. Bonnae, 1834.

Georg. Mon.: Georgius Monachus. Chronicon ed. C. de Boor, I-II. Lipsiae, 1904.

Georg. Mon. Cont.: Georgii monachi dicti Hamartoli Chronicon. Ed. E. Murait. Petropoli, 1895.

GFGÖE, Serie A: Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Serie A. Lateinische Namen bis 900, II, Wiesbaden 1981.

Gesta Innocentii: Gesta Innocentii PP. III, PL, CCXIV, coll. XVII-CCXXVIII.

Gouillard. Synodicon: J. Gouillard. Le synodicon de l’orthodoxie: édition et commentaire, TM, II (1967), 1–316.

Grabar-Manoussacas. Skylitzès: A. Grabar, M. Manoussacas. L’illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque nationale de Madrid. Vénise, 1979.

L. Grammaticus: Leonis Grammatici Chronographia. Bonnae, 1842.

Historia de expeditione Friderici imperatoris: Historia de expeditione Friderici imperatoris. Ed. A. Chrost, MGH, SS. Nova series, V, 15–70.

Historia peregrinorium: Historia peregrinorium. Ed. A. Chrost. MGH, SS, Nova series, V, 129–152.

Hudud al-Alam: Hudud al-Alam — „The Regions of the World“ a Persian Geography 372 A.H. — 982 A.D., translated and explained by B. Minorski, London 19702.

Iordanes, Romana et Getica: Iordanes, Romana et Getica, rec. Th. Mommsen. — MGH, AA, V; 1. Berolini 1882.

Kałužniacki. Werke: Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393). Herausgegeben von E. Kałužniacki. Wien, 1901 (Variorum Reprints, London, 1971).

Kałužniacki. Aus der panegyrischen Litteratur: Aus der panegyrischen Litteratur der Südslaven Herausgegeben von E. Kałužniacki. Wien, 1901 (Variorum Reprints, London, 1971).

Kolias. Léon Choerosphactès: G. Kolias. Léon Choerosphactès magistre, proconsul et patrice. Athen, 1939.

Laurent. Corpus, V/2: V. Laurent. Le corpus des sceaux de l’empire byzantin. Tome V: L’Eglise; Deuxième partie. Paris, 1965.

Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles: Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, I-II. Paris, 1979–1981.

Libro de los fechos et conquistas del Principado de la Morea, compilado de Don Fray Johan Fernandez de Heredia. Publiée et traduite pour la première fois par A. Morel-Fatio. Genève, 1885.

Liudprandus: Liudprandi Antapodosis, Relatio de legatione Constantinopolitana. Ed. G. Pertz, MGH, SS, III, 264–262.

Malalas, Chronographia: Ioannes Malalas, Chronographia, Bonnae, 1831.

Mansi, Sacrorum conciliorum collectio: D. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, X-XIII. Paris-Leipzig, 1901.

Zonaras: Ioannis Zonararae Epitome Historarium libri XIII-XVIII. Ed. Th. Büttner-Wobst. Bonnae, 1897.

MM I-II: F. Mikloshich, J. Müller. Acta et diplomata graeca medii aevi, I-II. Vindobonae, 1860, 1862.

Manuelis Phili. Carmina: Manuelis Phili. Carmina ex codicibus Escurialensis, Florentinis, Parisinis et Vaticanis nunc primum edidit E. Miller. II. Parisiis, 1857.

Marcell. Comes, Chronicon: Marcellinus Comes, Chronicon: MGH, AA, XI, 1. Berolini, 1893.

Mauricius, Strategicon: Mauricius, Strategicon, ed. dacoromanice vertit, prolegomenis instruxit. H. Mihǎescu. Bucureşti, 1970.

Menander, Excerpta de Legationibus: Menander, Excerpta de Legationibus, ed. C. de Boor. Berolini, 1903.

MGH, AA: Monumenta Germaniae historica. Auctores antiquissimi.

MGH, Ep: Monumenta Germaniae historica, Epistolae.

MGH, SRLI: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum langobardorum et italicarum.

MGH, SS: Monumenta Germaniae historica, Scriptores.

MGH, SRM: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum merovingiarum.

Nesbit — Oikonomides. Byzantine Seals: Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg museum of Art. Vol. I. edited by J. Nesbitt and N. Oiconomides. Dumbarton Oaks. Washington, D. C., 1991.

Niceph.: Nicephorus archiepiscopus Constantinopolitanus, Opuscula historica, ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880.

Nicholas I. Letters: Nicholas I. Patriarch of Constantinople. Greek Text and english Translation by R. J. Jenkins and L. G. Westerink, Dumborton. Oaks. Washington, D. C., 1973.

Nic. Greg. I-III: Nicephori Gregorae Byzantina historia. I-III, ed. L. Schopen; Vol. Ill, ed. I. Bekker. Bonnae, 1829, 1830, 1855.

Oikonomidès. Préséance: N. Oikonomidès, Les listes de préséance des IXe et Xe siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire par N. Oikonomidès. Paris, 1972.

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum: Paulus Diaconus, Historia Langobardorum. — MGH, SRLI saec. VI-IX.

Paulus Diaconus, Historia romana: Paulus Diaconus, Historia romana. — MGH, SRLI. saec. VI-IX.

Pachymeres, I-II: Georgi Pachymeris De Michaele et Andronico Palaelogis libri tresdecim. Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1835.

Philipe Mouskés: Philipe Mouskés. Chronique rimée. Ed. F. T. baron de Reiffenberg. Bruxelles, 1838.

Prinzing, Der Brief: G. Prinzing. Der Brief Kaiser Heinrichs von Konstantinopel vom 13. Januar 1212, Byz., XLIII (1973), 395–431.

Pritsak, Die bulgarishe Fürstenliste: Pritsak, Die bulgarishe Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955.

Proc. Caes.: De bello Gothico; Historia arcana; De aedificiis. — Procopius Caesariensis, Opera omnia, rec. J. Hanry, I-III Lipsige, 1905–1913.

Psellos, I-II: Michel Psellos. Chronographie ou Histoire d’un siècle de Byzance (976–1077). I-II. Texte établi et traduit par E. Renauld. Paris, 1926, 1928 (réimpression: 1967).

Pseudo-Simeon: Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1838.

PG: J. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series graeca.

PL: J. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series latina.

Reginonis Chronicon: Reginonis Chronicon. Ed. G. Pertz; MGH, SS, I, 537–629.

Robert de Clari: Robert de Clari. La conquête de Constantinople. Editée par Ph. Lauer. Paris, 1974 (Les classiques français du Moyen âge, 40).

Script, inc.: Scriptor incerus, Historia de Leonne Bardae filio. — in: Leo Grammaticus, Chronographia. Bonnae, 1842, 335–362.

Scylitzes: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Editio princeps. Rec. I. Thum. Berolini et Novi Eboraci, 1973.

Schlumberger, Sigillographie: G. Schlumberger. Sigillographie de l’empire byzantin. Paris, 1884.

Sigiberti Gemblacensis Chronographia: Sigiberti Gemblacensis Chronographia. Ed. D. Ludowicus, C. Belthman. MGH, SS, VI, 268–374.

Suidae Lexicon, I: Suidae Lexicon, ed. A. Adler, I. Lipsiae, 1928.

Theoph.: Theophanes Chronographia, ed. C. de Boor, I. Lipsiae 1883.

A. Theiner, Vetera: A. Theiner. Vetera monumenta historiam Hungarorum sacram illustrantia. Romae, 1859.

Theod. Scutariota: Ἀνωνύμου Σύνοψις χρονική: C. Sathas. Bibliotheca graeca medii aevi, 7. Paris, 1894 (réimpression: Ἀθῆναι, 1972).

Theop. Cont.: Theophanes Continuatus, Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1838.

Theoph.: Theophanes, Chronographia, ed. C. de Boor, I. Lipsiae, 1883.

Tὸ χρονικὸν τοῦ Μορέως: The Chronicle of Morea. A. History in political Verse relating the establishment of feudalism in Greece by the Thirteenth Century. London, 1904 (Reprint: Groningen, 1967).

Valenciennes: Henri de Valenciennes, Histoire de l’empereur Henri de Constantinople. Publiée par J. Longnon. Paris, 1948.

Villehardouin, I-II: Villehardouin. La conquête de Constantinople. Editée et traduite par E. Faral. I-II. Paris, 1938, 1939 (Cinquième tirage: Paris, 1973).

Wolfram, Conversio Bagariorum et Carantanorum: W. Wolfram, Conversio Bagariorum et Carantanorum (das Weissbuch der Salszburger Kirche über die erfolgreiche Misson in Karantanien). Wien-Köln-Graz. 1979.

Zacos — Velglery, I/1-3: G. Zacos and A. Velglery. Byzantine Lead Seals. Vol. I, Part 1–3. Basel, 1972.

Zacos, II: G. Zacos. Byzantien Lead Seals. Vol. II. Compiled and edited by J. Nessbitt. Berne, 1984.