Цончо Родев
Пиратът (37)

(С черен лъв на мачтата)

Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
6 (× 10 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2013)
Корекция и форматиране
taliezin (2013)
Допълнителна корекция
Диан Жон (2015)

Издание:

Цончо Родев. Пиратът (С черен лъв на мачтата), 1994

Художник: Григор Спиридонов

Техн. редактор: Елена Тонкова

Коректор: Пепа Събева

ISBN: 954-427-130-9

Издателство „Абагар“ — Велико Търново

ДФ „Абагар“ — Велико Търново


Приложение I
Обяснение на непознатите думи

Алагатор — началник на конен отряд; офицер от кавалерията.

А̀рхон — офицер.

Апокриспарий — царски или императорски пратеник.

Аспра — дребна сребърна монета.

Балиста — бойна машина за изстрелване на камъни, на снопове копия или стрели и др. подобни; срв. катапулта.

Бащинник — категория селянин в средновековна България в най-добро положение: икономически свободен, незакрепостен и подчинен направо на централната власт. (Срв. парик и отрок.).

Бомбицин — предшественик на съвременната хартия.

Брокат — плътен копринен плат с втъкани златни и сребърни нишки.

Велзевул — според някои древни източни вярвания — началник на злите духове.

Вестиарий — касиер.

Вития — сладкодумец, красноречив човек; витийство — красноречие.

Вражда — глоба.

Геена — ад, пъкъл.

Гончия — вестоносец.

Да̀ждие — данък.

Деспот — най-висша титла, по ранг веднага след царя. Обикновено се давала само на едно лице — близък роднина на царя или заслужил болярин — и едва след неговата смърт преминавала на друг.

Друнга — военна част във византийската войска в състав 200 души.

Дукат — златна венецианска монета с висока стойност.

Дукс — управител на по-малък град (срв. кефалия и катепан).

Епиникия — победна песен в чест на някого.

Знахар — лечител.

Кастрофилакс — началник на крепостта, на крепостната стража.

Катапулта — бойна машина за изстрелване на камъни и др.

Катепан — управител на голяма област, на хора (срв. хора).

Кафтан — къса (докъм средата на бедрото) мъжка горна дреха.

Кефалия — управител на голям град, който имал функциите и на управител на околността, обединяваш в себе си административната, съдебната и военната власт (срв. дукс и катепан).

Клир — духовенство.

Консул — най-висшият длъжностен пост в генуезките колонии; ръководител на дипломатическо или търговско представителство.

Кочия — колесница.

Литра — мярка за злато, равна на 72 номизми (срв. номизма).

Логотет — висша длъжност, отговаряща на пръв министър или канцлер.

Номизма — (наричана още перпера) — византийска златна монета с тегло 4,48 грама. (Срв. литра и перпера.).

Нотарий — писар.

Отрок — най-нисша категория селянин; безимотен, закрепостен (но не роб).

Парик — селянин полусобственик, зависим от феодала (срв. бащинник и отрок).

Пергамент — специално обработена тънка кожа за писане.

Перпера — виж номизма.

Питос — голям глинен съд с яйцевидно тяло и остро дъно, употребяван за запазване на зърнени храни, течности и пр.; в някои случаи служел и като погребален ковчег.

Побирчия — служител, който събира данъците и глобите.

Позорище — театър; представление; зрелище.

Поприще — стара мярка за разстояние, равна на 1000 стъпки (около 300 м).

Прониар — облагодетелствувано лице, което получавало от царя или императора земи под прония, т.е. право да се използуват земи и селяни, без да се придобива собственост върху тях, като срещу това поемал задължението при война да предостави на централната власт определен брой войници, облечени, въоръжени и хранени от самия прониар.

Протоасикрит — началник на царската или императорската канцелария.

Протоиракарий — царски или императорски соколар — почетна служба.

Протокелиот — царски адютант.

Протостратор — висш военачалник, но все пак след царя, който, като самодържец, бил главнокомандуващ.

Ратоначалник — началник на отделна бойна операция.

Саваот — едно от прозвищата на Бога в християнската религия.

Самур (или самсар) — сибирско животно от рода на белките със скъпа и високо ценена кожа.

Севаст — съдебен чиновник, служител в правораздаването.

Севастократор — благородническа титла (по-нисша от деспот), обикновено давана на брата на царя.

Синклит (или булевторион) — болярски съвет, в който са участвували само великите боляри и патриархът. Болярите бивали велики (столични) и малки (провинциални).

Технитар — занаятчия.

Тритон — в случая: морско, божество, получовек и полуриба.

Трубадур (от фр.) — странствуващ поет и певец, който обикновено възпявал любовта.

Турма — военна част във византийската войска в състав 5000 души.

Тълмач — преводач.

Фактория — търговско представителство; търговско поселище в отдалечен район; търговски пункт.

Хекатомба — жертвоприношение на сто животни в древна Гърция; преносно — унищожаване на голям брой хора.

Хора — област (голяма административна единица). По времето на цар Иван Асен II хорите са били десет.

Хрисовул — важен царски документ, подпечатан със златен печат; царска грамота.

Шарчия — художник.

Цензор — висша длъжност в генуезките колонии, втора след консул.

Цънгар — обущар.