На тебе, обич моя

4,6 Роса

5 Срещи

5,3 Думи

3,7 Тайна

5,5 Гора

6 Умиране

4,5 Мъгла

5 Елегия

4 Сами

4 Вик

5,5 Съвет

5 Подарък

6 Страх

5 Усещане

4 Луна

3 Кажи

4,5 Утеха

3 Къде е?

4,5 Друг

4,5 Шепот

3 Сняг

4 Елегия

5 Отговор

Издание:

Евтим Евтимов. Нощи

Българска. Второ издание

ИК „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Рецензент: Михаил Берберов

Редактор: Иван Давидков

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Стоимен Стоилов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Дойчинов

Коректор: Маргарита Грозданова