Из „Пруфрок и други наблюдения“

5,5 Прелюди
Preludes,

3 Бостонски вечерни новини
The Boston Evening Transcript,

6 La figlia che piange
La figlia che piange,

Из „Стихотворения“ (1920)

4,3 Геронтион
Gerontion,

4,5 Хипопотамът
The Hippopotamus,

3 Свиней сред славеите
Sweeney Among the Nightingales,

4,5 Из „Пуста земя“
The Waste Land,

4,8 Кухите хора
The Hollow Men,

5,5 Пепелната сряда
Ash Wednesday,

Из поредицата „Ариел“

6 Пътуването на влъхвите
The Journey of the Magi,

5,5 Animula
Animula,

Четири квартета (1935–1942)

0 Бърнт Нортън
Burnt Norton,

5,5 Ийст Коукърг
East Coker,

5 Драй Сълвейджис
The Dry Salvages,

5,5 Литъл Гилдинг
Little Gidding,

Издание:

Томас Стърнс Елиът. Избрани стихове

Послеслов: Владимир Левчев

Съставител на бележките: Владимир Левчев

Рецензент: Александър Шурбанов

Водещ редактор: Федя Филкова

 

Английска. Първо и второ издание

 

Редактор: Владимир Трендафилов

Редактор на издателството: София Бранц

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Людмила Стефанова

Формат: 70×90/32. Тираж: 2,000. Печатни коли: 7,50

 

ЕООД „Народна култура“ — София

ДФ „Полиграфически комбинат“ — София

Народна култура, София, 1993

ISBN–954–04–0075–9

 

Книгата е издадена с конкурс на Националния център по книгоиздаване.

 

T. S. Eliot. The Complete Poems and Plays, Faber and Faber, London, 1969