Джак Уедърфорд
История на парите (1)

(от пясъчника до киберпространството)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
The History of Money, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 8 гласа)
Корекция
Диан Жон (2010)
Сканиране и разпознаване
Петър Копанов

Издание:

Джак Уедърфорд. История на парите

Американска. Първо издание

Редактор: Здравка Славянова

Художник: Николай Пекарев

Техн. редактор: Людмил Томов

Коректор: Петя Калевска

Издателство: Обсидиан, София, 2001

ISBN 954—769—003—5


Предговор
Преоткриването на парите

Парите са една от най-стряскащо простите идеи на всички времена… идея, която сама провокира собствената си революция.

Пол Дж. Бонън

Доларът умира. Умират йената, марката — всички национални валути в модерния свят. Глобалната парична система е заразена със смъртоносен вирус; фатално отслабена, тя рано или късно ще потъне в небитието. Доларът, марката и йената ще последват дуката, гвинеята и раковините каури в килера на историята, където ще представляват интерес единствено за антиквари и колекционери.

Тъкмо днес, когато доминират самото съществуване на човешката общност, парите са изправени пред знаменателни предизвикателства.

През последните десетилетия на двайсети век световната парична система се задъха и закашля, затресе и запрепъва. Подети от шемета на инфлацията, валутите на няколко икономически по-слаби държави внезапно се разболяха и умряха, докато най-здравите, традиционно силни валути взеха да залитат, отскачайки ту в една, ту в друга посока. Множество банки, властвали като световни финансови институции още от времето на Ренесанса, се сринаха под тежестта на загуби от милиарди долари, натрупани сякаш за една нощ. Съединените щати продължиха да влачат бремето на един непрестанно увеличаващ се национален дълг и нарастващ търговски дефицит, съчетан с периодични пристъпи на инфлация; всичко това води съответно до бавен, но необратим спад в стойността на долара. Въпреки енергичната, макар и донякъде несръчна интервенция на много нива, нито едно правителство не изглежда способно да контролира собствената си национална валута. Вместо това целият свят е опасан от нови финансови институции, чиято мрежа от взаимно свързани търговски интереси притежава невиждани досега власт и могъщество. Междудържавни организации, замислени да играят регулираща роля в световните финансови дела, като Международния валутен фонд. Обединените нации и Световната банка, постепенно губят своето значение, освен за най-слабите играчи, които и без това са на издръжка на световното стопанство.

Независимо от тревожните финансови признаци със смъртта на сегашния паричен ред няма да умре нито търговията, нито самите пари. Още докато старата система с неохота и запъване крачи към гроба, новата вече се надига на хоризонта, готова да я замени. Образът на тази нова парична система трепти в меката светлина на компютърните екрани; мирисът й се долавя във възкиселия дъх на електрическите кабели, виещи се по пода на световните валутни борси; гласът й се дочува в електронното мъркане на чиповете и в свистенето на пластмасовите карти през процепите на четящите устройства, които заменят остарелите каси в супермаркетите. Парите се изобретяват за пореден път в кибернетичното пространство — една свободно движеща се сила, способна да се прелее в каквито и да било количества, когато и да било, където и да било по света. Неподвластни на богатствата на отделните държави и на съзнателните действия на техните правителства, парите придобиват най-различни форми. Новите пари са една огромна, необуздана мощ.

С новите технологии се появяват нови начини на печелене и използване на пари, с които се създава една напълно нова система на класово разделение на бедни и богати. С тази нова система ще се измени до неузнаваемост начинът на разпределение на благата и на финансиране на обществения живот. Чрез новата парична система ще се промени самата политическа карта на света; с нейното решаващо участие ще се създадат нови видове икономически и обществени субекти с местно и световно значение, каквито днес ни е трудно дори да си представим. Тази нововъзникваща парична система ще промени самото значение на понятието пари.

Извършващата се понастоящем фундаментална промяна в същността и употребата на парите представлява третата поред парична революция. За начало на първата служи изобретяването на металните монети в древна Лидия преди близо три хиляди години, което довежда, като своя непосредствена последица, до появата на системата на открити и свободни пазари. Изобретяването и разпространението на монетите и появяването на пазарните взаимоотношения на свой ред полагат основите на една цяла система културни явления, изкристализирали в античната средиземноморска цивилизация. Новата парична и пазарна система се разпростира с времето по целия свят, като постепенно подкопава и разрушава великите трибутарни империи от миналото, основани на събирането на натурални налози и предполагащи централизирана система на васално подчинение на поданиците спрямо суверена.

Втората парична революция, създала парите от второ поколение, започва с Ренесанса и преминава през индустриалната революция, за да положи основите на модерната световна капиталистическа система. Тя води началото си от банките в Италия, послужили като първообраз за постепенното възникване на националните банкови системи и появата на книжните пари, които до ден-днешен се използват за ежедневни търговски операции. Именно създаването на банките и на книжните пари разрушава феодализма и променя самата основа на обществената организация от наследствена аристокрация към парични отношения, като премества центъра на икономическата мощ от притежанието на земи към притежанието на акции, облигации и корпорации.

Всеки от двата първоначални типа пари създава своята уникална култура, дълбоко отличаваща се от всички предходни. Сега, в началото на двайсет и първия век, светът навлиза в третата фаза на историята на парите — ерата на електронните пари и на виртуалната икономика. Появата на електронните пари ще доведе с времето до обществени промени, поне толкова всеобхватни и фундаментални, колкото породените от предишните две парични революции. Новите пари ще предизвикат радикални промени в политическите системи, в организацията на търговските предприятия, в класовата структура на обществото. Виртуалните пари ще създадат своя собствена цивилизация, която ще се различава от досегашната така, както самата тя се различава от цивилизацията на викингите или на ацтеките.