Включено в книгите:
Съчинения в два тома
Том втори — Пътеписи. Очерци. Приказки. Приказки на Шехеразада
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от арабски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Светослав Минков. Приказките на Шехеразада

Преразказани от Светослав Минков

Български писател, София, 1972

Четвърто издание

Редактор: Татяна Пекунова

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Лиляна Диева

Коректор: Румена Михова


Отдавна, много отдавна живял велик цар, който имал — три дъщери хубавици и един син. Веднъж, когато царят седял на престола си, дошли трима мъдреци с чудни дарове: първият носел златен паун,вторият — медна тръба, третият — кон от абаносово дърво.

— Какви са тия дарове и каква е ползата от тях? — попитал царят.

Първият мъдрец казал:

— Тоя паун пляска с криле и пее при всеки нов час на деня и нощта.

Вторият мъдрец рекъл:

— Ако тая тръба се постави на градските врати, тя ще бъде като страж и ще затръби, когато в града влезе крадец.

Третият мъдрец продумал:

— Ако човек яхне тоя кон, може да отиде в която страна пожелае.

— Добре, аз ще ви възнаградя, след като проверя дали всичко туй е истина — казал царят.

И след като се убедил, че паунът и тръбата са такива, каквито му ги описали двамата мъдреци, той попитал:

— Каква награда искате?

— Искаме да ни дадеш за жена по една от твоите дъщери — заявили мъдреците.

И царят, ще не ще, изпълнил тяхното желание. Тогава мъдрецът с абаносовия кон се примолил:

— Всемогъщи господарю, награди и мен така, както награди другарите ми!

— Чакай най-напред да видим какъв е твоят жребец — казал царят.

Царският син, който бил наблизо, се обърнал към баща си:

— Татко, нека аз опитам коня!

— Щом искаш, опитай го — съгласил се царят.

И младият княз се метнал на абаносовия кон и размахал нозе, но конят не се помръднал.

— Завърти тоя винт! рекъл мъдрецът и посочил подемния винт на шията на коня.

Князът завъртял винта и изведнъж абаносовият жребец се раздвижил и полетял към облаците.

Смутил се царският син и започнал да оглежда коня[103] дали няма някаква спирачка. И както го оглеждал, съзрял на дясната му страна една ръчка като петльова глава. Обърнал ръчката и жребецът полетял с още по-голяма бързина. Князът погледнал към лявата страна и там видял друга ръчка. Обърнал и нея и тогава вълшебният кон намалил скоростта си и започнал да се спуска надолу.

Зарадвал се царският син, че може да управлява коня, както си иска, и ту го издигал в облаците, ту го спускал към земята.

По едно време той съгледал под себе си някакъв красив град с цъфнали дървета и си рекъл: „По-хубаво място за нощуване няма. Ще преспя тук, а утре призори ще се върна в моето царство и ще разкажа на баща си какво съм преживял и видял.“

И князът обърнал ръчката за спускане над един палат с дебели стени и с високи бойници и след малко кацнал на неговия покрив. Той слязъл от коня и се притаил на покрива, измъчван от глад и жажда. Когато настъпила нощта, князът се спуснал по една стълба, за да потърси нещо за ядене, и се намерил в широк двор, постлан с мраморни плочи.

Позавъртял се царският син насам-натам и изведнъж в дъното на двора заблещукала светлина. Загледал се той нататък и какво да види: насреща му се задала прекрасна девойка, съпроводена от цяла свита робини и слуги и от един евнух с дълъг меч на пояса. Князът се притулил зад един храст и вперил поглед в приближаващото шествие.

Хубавицата била дъщеря на царя на тая страна и всяка нощ идвала тук да се повесели.

Когато слугите разпалили жарници с благоуханни треви и робините започнали да танцуват, князът изскочил иззад храста, хвърлил се върху евнуха и му взел меча. Той разгонил всички и останал сам с царкинята.

Смаяна от хубостта му, царската дъщеря го запитала:

— Ти да не си синът на индийския цар, който дошъл вчера да ме иска за жена, но баща ми го изпъдил заради грозотата му?

— Не, аз съм потомък на царете хосройски и се казвам Хасан — отвърнал князът.

— А аз се казвам Зумуруд — представила се царкинята.

И като поприказвали и се опознали, царската дъщеря[104] поканила момъка в стаята си и започнала да го гощава със сладкиши и шербет.

А в това време евнухът се явил при царя и му разправил как един зъл дух в човешки образ разгонил свитата на царкинята и сега седи и пирува в нейната стая.

Разгневил се царят и се втурнал с гол меч към стаята на дъщеря си.

Като го съгледал, князът скочил и поискал да се хвърли върху нападателя.

Царят разбрал, че непознатият е по-силен от него, сложил меча си в ножницата и попитал любезно:

— Ти, момко, зъл дух ли си?

— Как се осмеляваш да ме наричаш зъл дух, когато аз съм потомък на могъщите царе хосройски! — извикал Хасан.

— Ако ти наистина си царски потомък — рекъл царят, — тогава защо си влязъл без мое позволение в палата и си се промъкнал в стаята на дъщеря ми, за да ме позориш?

— Аз ще се оженя за нея! — заявил князът. — Къде ще намериш по-добър зет от мене?

— Съгласен съм да се ожениш за дъщеря ми, но пред свидетели, а не тайно — казал царят.

— Слушай какво ще ти предложа — рекъл царският син. — Или двамата с теб да излезем на двубой и който победи, той да има власт над Зумуруд, или утре сутринта ти да дигнеш всичките си войски и слуги срещу мен. Какъв е техният брой?

— Петдесет хиляди конници и още толкова роби.

— Добре. Щом настъпи утрото, ще ги изведеш насреща ми и ще им кажеш: „Тоя човек иска да се ожени за дъщеря ми при условие, че ще се сражава с всички вас и ще ви победи.“ Ако те ме убият, твоята чест ще бъде запазена, а ако аз изляза победител — ще ти стана зет.

Царят приел предложението на княза и заповядал на везира си още призори да събере войските за бой. После дълго разговарял с Хасан, докато настъпило утрото.

Тогава владетелят на страната, която се казвала Йемен, разпоредил да оседлаят най-хубавия кон за княза, но Хасан рекъл:

— Не, пеша ще отида да видя войската ти.[105]

И двамата отишли на големия градски площад, дето вече била строена всичката царска войска. Царят излязъл напред и извикал:

— Храбри войници, виждате ли тоя момък? Той иска да се ожени за дъщеря ми Зумуруд, като заявява, че ще се бие с вас и всички ви ще победи. Приемете боя и го набучете на върховете на вашите копия и мечове, щом се е заловил за такава голяма работа!

И като се обърнал към княза, добавил:

— Можеш да почнеш!

— Но как ще се сражавам с тях, когато те всички са на коне, а аз нямам кон? — казал Хасан.

— Нали ти давах кон, но ти отказа да го вземеш? — рекъл царят. — Ето ти коне, избери си който искаш!

— Аз бих желал да яхна коня, с който дойдох в твоето царство.

— Къде е той?

— На покрива на палата.

Царят изгледал учудено княза и извикал:

— Ти вече губиш разсъдъка си, нещастнико! Може ли кон да стои на покрив?

— Може — настоял Хасан.

И царят изпратил двама слуги да се качат на покрива на палата и да доведат въображаемия кон.

След малко, за обща изненада, слугите наистина донесли абаносовия кон. Всички се натрупали да го гледат и да му се чудят. Харесал го и царят.

— Хайде, качвай се! — подканил той момъка, като горял от нетърпение да види какво ще стане.

— Преди това нека войниците се отдръпнат по-далеч — рекъл князът.

Царят заповядал на войниците да се оттеглят на разстояние един полет на стрела и тогава Хасан се заканил:

— Сега ще видиш какво ще стане с твоите войници!

— Прави каквото знаеш и не ги щади, защото и те няма да те пощадят!

Метнал се князът на абаносовия кон и завъртял подемния винт. Конят се разиграл, изправил се на задните си нозе и полетял във въздуха.

— Дръжте го! — извикал царят, като видял, че момъкът се издига все по-високо.[106]

А везирът рекъл:

— Господарю, как може да се хване летяща птица? Благодари на аллаха, че те избави от тоя опасен магьосник.

И царят се върнал в палата и разказал на дъщеря си какво се случило с княза.

Натъжила се царкиня Зумуруд и легнала болна от мъка по прекрасния царски син. Напразно баща й се опитвал да я утеши — тя се обливала в сълзи и не искала нито да яде, нито да пие.

А княз Хасан дълго летял с вълшебния кон и най-сетне стигнал в своето царство.

Като го видял, баща му го прегърнал и го разпитал къде е бил и какво е преживял.

— Бях в град Сана, столицата на Йемен — отвърнал князът и разправил на баща си всичките си преживелици, като на края го запитал къде е мъдрецът, който довел вълшебния кон.

— Затворих го в тъмницата, синко, защото помислих, че ти си загинал и че той е виновен за твоята смърт.

И царският син заповядал да освободят майстора на абаносовия кон и да го наградят богато, но царят не се съгласил да го ожени за дъщеря си. Тогава мъдрецът се заклел да отмъсти не само на царя, задето го измамил, но и на княза, който узнал тайната на коня.

— Съветвам те да не се качваш вече на тоя кон — рекъл бащата на своя син, — защото може да те сполети нова беда.

Но Хасан мислел ден и нощ за прекрасната царкиня Зумуруд и нейният образ го следвал неотлъчно навсякъде. Най-сетне той не се стърпял и една ранна утрин яхнал вълшебния кон и полетял към град Сана.

Когато стигнал там, той се спуснал пак върху покрива на царския палат и слязъл в покоите на царкинята, но наоколо не се виждала жива душа. Князът тръгнал из палата да търси Зумуруд и след дълго лутане я намерил в една далечна стая. Тя лежала на пухено легло, окръжена от бавачки и робини.

Хасан се приближил и я целунал по челото, а царкинята го прегърнала и казала:

— Как можа да избягаш от мен? Ако не беше побързал да дойдеш, аз щях да умра от мъка.[107]

— Искаш ли да отидем в моето царство? — попитал князът.

— С тебе отивам накрай света! — отвърнала царкинята и скочила от леглото си.

И Хасан хванал Зумуруд за ръка и я завел на покрива на палата. Качил я на коня, завързал я здраво за себе си, завъртял подемния винт и абаносовият кон се издигнал във въздуха.

Робините се развикали и обадили на царя за бягството на дъщеря му.

Царят изскочил мигом навън, погледнал нагоре и видял хвърчащия кон.

— Милост, княже! — извикал той. — Не ме разделяй от дъщеря ми!

Князът попитал царкинята:

— Искаш ли да се върнеш при баща си?

— Не — казала девойката. — Ще бъда с теб, където и да идеш!

И царският син препуснал вълшебния кон и по едно време в далечината се откроила родната му страна. Той показал на Зумуруд колко голямо е царството на баща му и като наближили столицата, спуснал се в една градина с красива беседка. Князът оставил коня до беседката и рекъл на царкинята:

— Почакай ме тук. Аз ще отида да предупредя баща ми, че си пристигнала, за да те посрещне с почести. Когато всичко бъде готово, ще изпратя човек да те вземе.

— Довиждане! — казала Зумуруд и влязла в беседката.

А Хасан отишъл при баща си и му разправил, че довел царкинята и я оставил в една градина край града.

— Приготви се да я посрещнеш, както подобава на нейния царски сан — рекъл той.

И царят се зарадвал и заповядал да окичат града с разкошна украса и да приготвят за царкинята най-хубавите стаи в палата, като ги подновят със златовезани завеси и балдахини.

И князът, вместо да проводи пратеник да вземе царската дъщеря, сам отишъл да я доведе. Но като стигнал до беседката, той не видял там нито нея, нито коня. Смутен и[108] изплашен, Хасан се втурнал да я търси из градината, но от Зумуруд нямало никаква следа.

— Не си ли виждал да минава някой насам? — попитал той стария пазач.

— Не съм виждал никого освен персийския мъдрец, който събираше тъдява билки — отвърнал пазачът.

И през ума на княза мигом проблеснала мисълта, че мъдрецът може да е отвлякъл царкинята.

И наистина, когато Хасан оставил Зумуруд в беседката и отишъл в палата, персийският мъдрец влязъл в градината да събира лековити билки и както сновял насам-натам, неусетно се приближил до беседката. Гледа той и не вярва на очите си: конят, направен от собствените му ръце, стои насреща. Като видял, че конят е здрав и невредим, мъдрецът поискал да го яхне и да избяга, но преди това надникнал в беседката. Царкинята го ослепила с хубостта си като сияйно слънце. Персиецът пристъпил до нея и целунал земята пред нозете й.

— Кой си ти? — попитала тя стария грозник.

— Аз съм пратеник на княза. Той ме проводи да те заведа в града.

— Нима князът не намери друг някой, та праща тебе? Мъдрецът се засмял и казал:

— Не се плаши от грозотата ми, господарке! Князът нарочно изпрати мен, защото те обича и няма доверие на другите.

Девойката повярвала на измамника и му подала ръка.

— С какво ще ме заведеш? — попитала тя.

— С коня, на който си дошла тук.

— Но аз не мога сама да го яздя.

— И аз ще се кача с теб — успокоил я мъдрецът и като яхнал абаносовия кон, дигнал царкинята, завързал я за себе си и полетял с нея към облаците. Скоро градът изчезнал от очите им.

— Къде ме водиш? — извикала уплашено Зумуруд. — Нали князът ти е заръчал да ме заведеш при него?

— Проклет да бъде твоят княз! — отвърнал старият персиец. — Той ми отне коня и сега аз ще му отмъстя!

Разбрала царкинята, че е измамена, и заплакала от мъка и отчаяние.

А мъдрецът продължавал да лети и стигнал в страната[109] на румите. Той се спуснал на една зелена поляна с бистри ручеи и големи дървета.

Тъкмо тоя ден румският цар бил излязъл на лов и като минавал случайно край поляната, съгледал стареца, коня и девойката. И още преди мъдрецът да се опомни, робите се нахвърлили върху него и го завели при царя заедно с царкинята и вълшебния кон.

Изумен от красотата на незнайната девойка, царят я попитал:

— Хубавице, какво дириш тук с тоя старец?

— Тя е моя жена — побързал да отговори мъдрецът.

— Не, аз не го познавам! — извикала царкинята. — Той ме отвлече с хитрост!

Като чул тия думи, царят заповядал да ударят на лъжеца сто тояги и да го хвърлят в тъмницата. После отвел девойката в палата си и заръчал на робите да доведат и коня, без да знае, разбира се, какъв е тоя кон.

В това време князът пътувал от град на град, от страна в страна и търсел изчезналата царкиня. Той разпитвал навсякъде дали някой не е виждал царската дъщеря и абаносовия кон, но хората го гледали учудено и го смятали за безумен. След дълго и напразно търсене най-сетне той се озовал в страната на румите и спрял в един хан.

Неколцина търговци седели в хана и разговаряли оживено. Князът се приближил незабелязано до тях и се вслушал в разговора им.

— Да знаете само какво се е случило! Чудо на чудесата! — рекъл един от търговците.

— Какво е това чудо? — попитал друг.

— Отидох в столицата — казал търговецът — и там ми разправиха ей такава история. Един ден царят излязъл на лов и като минавал край някаква поляна, видял един старец, а до него девойка и кон от абаносово дърво. Старецът бил много грозен, но девойката смаяла с хубостта си цялата царска дружина. Царят запитал непознатия коя е тая девойка и той го излъгал, че му била жена. Тогава хубавицата се оплакала, че старецът я отвлякъл насила, и царят заповядал да набият измамника и да го хвърлят в тъмницата, а девойката завел в палата. Какво е станало с абаносовия кон — не можах да разбера.

Зарадвал се князът от тая неочаквана новина и като[110] пренощувал в хана, на сутринта рано-рано потеглил към царската столица. Привечер той стигнал пред градските врати, но пазачите го хванали, за да го предадат на царя, и понеже било вече много късно, завели го да преспи в тъмницата.

По скъпите дрехи и по добрите обноски на чужденеца тъмничарите разбрали, че той не е обикновен скитник, и затова го поканили на своята скромна трапеза.

— Ти откъде идеш? — попитал го един тъмничар.

— От страната на хосроите — отвърнал князът.

— С много хора съм разговарял — рекъл тъмничарят, — но досега не съм виждал по-лъжлив човек от хосроеца, който е затворен в нашата тъмница.

— Какво ви е излъгал? — попитал Хасан.

— Той разправя, че бил мъдрец. Царят го срещнал с една хубавица и с един кон от абаносово дърво. Сега хубавицата лежи тежко болна в царския палат и никой не може да й помогне. Ако хосроецът беше наистина мъдрец, щеше да я излекува. Всяка нощ той плаче и се вайка и не ни оставя да спим.

На сутринта тъмничарите завели княза при царя и му разправили, че той пристигнал вчера вечерта и искал да влезе в града.

— От коя страна идеш, с какво се занимаваш и защо си дошъл в тоя град? — рекъл строго царят.

— Аз ида от страната на хосроите и по занаят съм лекар — казал Хасан. — Пътувам из разни страни и градове и лекувам всякакви болести.

Лицето на царя се озарило от радостна усмивка.

— Ти си дошъл тъкмо навреме! — извикал той и му разправил цялата история с девойката: как я намерил на поляната с мъдреца и с абаносовия кон, как я прибрал в палата си и как тя заболяла и никой не можел да й помогне. — Ако ти я излекуваш — добавил царят, — аз ще те възнаградя богато.

— Най-напред трябва да видя абаносовия кон — рекъл Хасан. — Може би в него се крие тайната на болестта, която е сполетяла клетата девойка.

И царят завел княза в една стая, където бил затворен[111] вълшебният кон. Като видял, че конят е непокътнат, князът рекъл:

— Заведи ме сега при девойката, да видя и нея. Надявам се, че с помощта на коня ще мога да я излекувам.

И те отишли при царкинята, която се мятала в леглото си и не позволявала на никого да се доближи.

— Успокой се! — казал Хасан и пристъпил до нея. Като чула гласа му, Зумуруд веднага го познала и от гърдите й се изтръгнал силен вик. Тя мигом загубила съзнание и царят помислил, че е припаднала от уплаха. А князът се навел на ухото й и прошепнал:

— Бъди търпелива и хитра. Когато царят дойде при теб, посрещни го с кротки думи и му се усмихни. Така той ще повярва, че си излекувана с моя помощ.

— Разбирам — промълвила Зумуруд.

И Хасан се отправил към царя и му рекъл:

— В нея се е вселил зъл дух, който аз ще прогоня със заклинание. Иди при нея и я утеши!

Царят отишъл при девойката и тя станала от леглото и казала усмихната:

— Добре дошъл!

Голяма била радостта на царя, когато видял, че хубавицата се успокоила, и рекъл на княза:

— Благодаря ти, че я избави от тежката болест! Хасан се поклонил и казал:

— За да я излекувам напълно, ти ще трябва да я заведеш на онова място, дето си я намерил. Заповядай на слугите да пренесат там и абаносовия кон.

И всички отишли на поляната и слугите донесли коня. Князът помолил царя и свитата му да се отдалечат и рекъл:

— Аз ще запаля омайни билки, ще прочета заклинание и духът ще избяга завинаги оттук. После ще се кача на коня заедно с девойката и от болестта не ще остане нито следа.

И като казал това, царският син яхнал абаносовия кон, завързал царкинята за себе си и завъртял подемния винт. Конят се издигнал във въздуха и всички го гледали, докато изчезнал в облаците.

Дълго чакал румският цар момъка и девойката и най-сетне загубил всяка надежда, че те ще се върнат, и се запътил натъжен към града.[112]

А вълшебният кон пристигнал благополучно в страната на княза и слязъл в царския палат.

След няколко дни Хасан се оженил за Зумуруд и поканил на богата гощавка всички жители на града. И сватбата траяла цял месец и веселбите нямали край. И за да не се случват вече други беди и премеждия, старият цар заповядал да изгорят на клада абаносовия кон.

И конят пламнал в буйния огън на кладата и от него останала само пепел,която ветровете развели на всички страни.

Край
Читателите на „Вълшебният кон“ са прочели и: