Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 11 гласа)

Информация

Сканиране и разпознаване
MesserSchmidt (15.01.2007)

Издание:

проф. БОРИС ПАВЛОВ КИТАНОВ, РАЗПОЗНАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ

Рецензент проф. ИВАН НИКОЛОВ ПЕНЕВ

Завеждащ редакция ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Редактор ВИХРА РУСКОВА

Художник на корицата МИХАИЛ МАКАРИЕВ

Художник на илюстрациите и оформление МИХАИЛ МАКАРИЕВ

Художник-редактор ПЕТЪР КРЪСТЕВ

Технически редактор КАТЯ ШОКОВА

Коректор ВИОЛЕТА ЦЕНОВА

ISBN 9532726431

Код 05 2530-8-87

Народност българска. Издание първо. Дадена за набор на 3.IV.1987 г. Подписана за печат на 3.VIII 1987 г. Излязла от печат на 25.VIII.1987 г. Формат 70х 100/16. Печатни коли 13 + 5. Издателски коли 16,85 + 6,48. УИК 16,70 + 8,16. Тираж 95 000+100. Поръчка на издателството № 302/87 Цена 4,38 лв.

Държавно издателство „Земиздат“ — София. Бул. „Ленин“ 47

Фотонабор УНЦ към Вестникарски комплекс „Работническо дело“ — София

Печат ДП „Георги Димитров“ — София

История

  1. — Корекция

УВОД

Отдавна се чувствуваше необходимостта от определител на билките в България, като се има предвид големият брой диворастящи растения, които се употребяват в народната и съвременната медицина — 750 вида от около 3300 вида, растящи в нашата страна. Тъй като книгата ще се ползува от хора с различна подготовка и образование, растенията не са подредени по систематичен ред, както са дадени във „Флора на България“ от Н. Стоянов, Б. Стефанов и Б. Китанов (т. I-II, 1966–1967 г.) и във „Флора на НР България“ (колектив), от която досега са излезли осем тома (1963–1982 г.).

При разделянето на билките на групи е възприет един практичен, ясно различим белег — баграта на цветовете. Приети са седем групи растения, като първата обхваща билките без цветове (папратовидните и голосеменните), втората — билките с жълти цветове, третата — с кафяви цветове или съцветия и т.н. В тези групи се включват всички разгледани в настоящата книга медицински растения. Когато цветовете на една билка имат различни багри, например когато даден вид в едни случаи образува бели, в друг случай розови или червени цветове, той се посочва и в групата на растенията с бели и в групата на растенията с розови или червени цветове, и то в съответните таблици. Описанието на растенията обаче се дава само на едно място. По практически съображения са възприети някои положения, които не съвпадат с преобладаващите сега схващания за систематиката на растенията. Така например папратовидните растения са посочени като един отдел, запазено е делението на двусемеделните растения на несрасловенечни и срасловенечни, което извънредно много улеснява работата с таблиците за определяне. Тези таблици са изработени съобразно с описаните билки, но когато се е налагало, са взети предвид и белезите на семейства, родове и видове, които не се разглеждат в книгата, за да се изтъкне различието им. За улесняване и проверка на определенията са дадени описания на всички билки както и цветни илюстрации. Наложително е обаче, преди да се използува книгата, интересуващият се да се запознае добре със съответната терминология и с частите на растенията, описани в раздел „Морфология на растенията“. Където е възможно, за родовете, които имат и други видове освен описания и не са отбелязани в таблиците за определяне, е даден характерен белег или белези, по които разглежданият вид се различава от всички останали.

Списъкът на растенията, употребявани в народната медицина, беше съставен главно от доц. к.ф.н. Иван Асенов, завеждаш катедра по фармакогнозия и ботаника при Фармацевтичния факултет на Медицинската академия в София. От големия брой видове — над 750, бяха избрани около 340, и то главно такива, които се употребяват както в съвременната медицина, така и в народната или пък са особено популярни в народната медицина. При това заслужава да се изтъкне, че почти всички видове растения, употребявани в съвременната медицина, се използуват и в народната, и то много отдавна. Това показва, че народната медицина в резултат на многовековен опит е установила лечебните свойства на голям брой растения, които постепенно се възприемат от съвременната медицина.

Поради редица обстоятелства доц. Ив. Асенов не можа да вземе участие в написването на тази книга. За положения от него труд изказвам моята благодарност.

Останалите растения, които се употребяват в народната медицина, биха могли евентуално да бъдат разгледани в друга книга с подобен характер.