Издание:

Асен Г. Христофоров. Планинари

Българска. Второ издание

Редактор: Салис Таджер

Художници: Милка Пенкова и Георги Ковачев

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Димитър Цветков

Коректор: Мери Керанков

Дадена за печат на 10.X.1967 година

Излязла от печат на 25.II.1968 година

Поръчка № 12. Формат 59х84/16. Тираж 10000

Печатни коли 8,25. Цена 0.58 лева

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДПП „Георги Димитров“, София 1968