Издание:

Никола Кесаровски. Петият закон. Фантастични разкази и новели

Първо издание

Биб. Фантастика №25.

Рецензенти: Любен Дилов, Агоп Мелконян

Редактор: Елена Коларова

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Асен Баръмов

Художник: Христо БРАЙКОВ

Българска. Изд. № 882.

Формат: 70×100/32. Печатни коли: 11. Тираж: 40 115. Страници: 178. Цена: 0,53 лв.

Държавно издателство „Отечество“, София, 1983

Печат: ДП „Димитър Найденов“, Велико Търново.