Издание:

Любомир Николов. Къртицата

Научно-фантастичен роман. Първо издание

Рецензенти: Елка Константинова, Агоп Мелконян

Редактор: Елена Коларова

Художник: Иван Газдов

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Мая Халачева

 

Индекс 11 95378 21331 6356–17–81

Българска.

Дадена за печат 15.II.1981 г.

Подписана за печат на 20.V.1981 г.

Излязла от печат на 15.VI.1981 г.

Формат 32/70/100. Тираж 30 115.

Изд.к. 11,02 Печатни коли 17. Усл.изд.к. 11,18

Цена 0,73 лева

Държавно издателство ОТЕЧЕСТВО

София, бул. „Г. Трайков“ 2а

ДП „Балкан“

София, 1981