Издание:

ДОКТОР ИВАН ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

1938–1944 Г.

 

ПЪРВО ИЗДАНИЕ

 

НАУЧЕН РЕДАКТОР: ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА

КНИГАТА СЕ ИЗДАВА С ГЕНЕРАЛНАТА ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ „ЛУИ БРАЙЛ“

 

Коректор Петър Калинов

Предпечат Свилена Симеонова

Оформление на корицата Свилена Симеонова

 

Варна, 2006

Издателство „Литернет“ (http://liternet.bg)

Печатница на Съюза на слепите в България, гр. София

Формат 60/84/16. (Брой) коли 33. Тираж 500

ISBN-10: 954-304-266-7

ISBN-13: 978-954-304-266-1