Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Биография
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2012 г.)
Разпознаване и корекция
Ripcho (2012 г.)

Издание:

Велики химици. Том първи

доц. Калоян Русев Манолов

Рецензенти: Рада Николова, Димитър Трендафилов

Редактор I. издание: Гергина Тумбева

Редактор II. издание: Веселина Ковачева

Художник на корицата: Кънчо Кънев

Художник на илюстрациите: Владимир Коновалов

Художник-оформител: Кънчо Кънев

Художник-редактор: Маглена Константинова

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Антония Николова

Българска. Издание II.

Формат 70/100/32. Печ. коли 20. Изд. коли 12,96. Тираж 5400 + 105.

Държавно издателство „Народна просвета“ — София

Държавна печатница „Тодор Димитров“ — София


Предговор

Изучаването на основните закони в химията и свойствата на веществата, на огромния фактически и теоретически материал неминуемо е свързано с имената на редица големи учени — теоретици и експериментатори. Обикновено в учебниците по химия само се споменава името на един или друг учен, без да се съобщава нещо повече за живота и дейността му. А животът на тези хора е прекрасен пример за безпределна любов към науката, безпримерен героизъм в полето на изследователската дейност. Биографични очерци за изтъкнати химици у нас почти няма, ако не се вземат пред вид някои брошури и книги за М. Ломоносов, Д. Менделеев, М. Кюри и др. Нуждата от един сборник, в който да намерят място биографиите на редица велики творци на химичната наука, е особено належаща. Целта на настоящата книга е да отговори именно на тази необходимост. Книгата „Велики химици“ е замислена като няколкотомно издание. В първия том са включени биографиите на най-значителните представители на химичната мисъл от XVII, XVIII и първата половина на XIX век.

В началния период на развитие на науките изследователите са имали енциклопедични знания и са работили успешно както в областта на химията, така също и в областта на физиката, философията, биологията, геологията и др. Отразяването на всестранната им научна дейност изисква много по-обширно разглеждане на творчеството им, което би разширило твърде много обема на книгата. Наред с биографичните данни в книгата са разгледани по-пълно само приносите на тези учени към химията, като изследователската им дейност в другите клонове на науката е отразена съвсем бегло. Това не трябва да се схваща като омаловажаване на заслугите им към останалите клонове на знанието, а по-скоро като граница, поставена от възможностите на автора. Отразяването на изследователската дейност в областта на физиката, биологията, геологията и пр. изисква основно познаване и на тези науки, за да бъде всичко пресъздадено вярно както от историческа, така и от научна гледна точка. Огромният напредък на съвременната наука обаче прави невъзможно пълното овладяване дори само на един неин клон. Ето защо авторът като химик е отразил подробно главно приноса на учените към химията. Отзивите на читателите, препоръките и забележките им биха били много полезни за бъдещата работа над следващите томове. За тях авторът ще благодари от сърце.