Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Басня
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2010)

Издание:

Стоян Михайловски. Басни

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Художествено офомление и корица: Борис Николов Стоилов, 2006

Компютърна обработка: Костадин Чаушев

Коректор: Ева Енгилиян

ИК „Хермес“, Пловдив, 2006

Печатница „Полиграфюг“ АД, Хасково, 2006


Аполог, писан преди десет години и посветен на българските данъкоплатци

На мрене като бил, туниский камилар Ел-Хар’ри

камилите си пожелал за сетний път да види…

Довели му ги… „Сбогом, о, добри мои другари —

промълвил той тъжовно, — смъртний час за мене иде!

 

Години дълги бил съм аз ваш господар, и много

лют господар: излагах ви на мъки многобройни!

Днес искам прошка за това обнасяние[1] строго!

Простете ме, да не умра със мисли безпокойни!“

 

Най-старата камила отвещала[2] велегласно[3]:

„Прощаваме ти, гдето ни държеше жадни, гладни

и гдето ни пребиваше с юмруци безпощадни,

 

и гдето ни товареше без мярка и всечасно!…

Не можеме да ти простим един грях само, гдето

ни даваше магаре да ни води из полето!“

Бележки

[1] Обна̀сяние — отношение, обноска.

[2] Отвеща̀ла — отговорила.

[3] Велегла̀сно — с пълен глас.

Край