5,2 Двама другари
Два товарища,

5,5 Кучето и сянката му
Собака и её тень,

0 Ученият син
Ученый сын,

0 Мишките
Мыши,

0 Вълкът и старицата
Волк и старуха,

5 Лисицата
Лисица,

3 Страшният звяр
Страшный зверь,

0 Комарът и лъвът
Комар и лев,

0 Слънцето и вятърът
Солнце и ветер,

3 Двете мишки
Мышь полевая и мышь городская,

5 Лъжец
Лгун,

6 Как селянинът махнал камъка
Как мужик убрал камень,

6 Вълкът и кучето
Волк и собака,

6 Царят и соколът
Царь и сокол,

5 Катеричката и вълкът
Белка и волк,

5 Селянинът и водният цар
Мужик и водяной,

0 Кокичката
Косточка,

0 Чаплата, рибите и ракът
Цапля, рыбы и рак,

0 Лисицата и тетревът
Тетерев и лиса,

0 Орелът и свинята
Орел и свинья,

0 Котката и лисицата
Кошка и лисица,

0 Как вълците учат децата си
Как волки учат своих детей,

0 Двамата търговци
Два купца,

0 Мишката под житницата
Мышь под амбаром,

0 Селянинът и краставиците
Мужик и огурцы,

0 Магарето и конят
Осёл и лошадь,

5 Прилепът
Летучая мышь,

0 Кукумявката и заекът
Сова и заяц,

4,5 Враната и гълъбите
Галка и голуби,

0 Лъвът и мишката
Лев и мышь,

0 Еднакво наследство
Ровное наследство,

0 Еленът и лозето
Олень и виноградник,

0 Зайци и жаби
Зайцы и лягушки,

0 Подхвърленото дете
Подкидыш,

5 Старият дядо и внучето
Старый дед и внучек,

0 Градинарят и синовете му
Садовник и сыновья,

0 Соколът и петелът
Сокол и петух,

0 Еленът
Олень,

2 Лъвът и лисицата
Лев и лисица,

0 Липунюшка
Липунюшка,

0 Трите мечета
Три медведя,

0 Жълтурко
Желтухин,

0 Старият кон
Старая лошадь,

0 Пожар
Пожар,

0 Как селянинът разделил гъските
Как мужик гусей делил,

0 Лебеди
Лебеди,

0 Филипчо
Филипок,

0 Врабецът и лястовичките
Воробей и ласточки,

0 Скокът
Прыжок,

0 Лъвът и кученцето
Лев и собачка,

0 Момиченцето и гъбите
Девочка и грибы,

4 Орелът
Орел

5,7 Акулата
Акула,

0 Котенцето
Котенок,

0 Пожарникарските кучета
Пожарные собаки,

0 Момиченцето и разбойниците
Девочка и разбойники,

0 Птичката
Птичка,

0 Как ходят дърветата
Как ходят деревья,

0 Зайците
Зайцы,

0 Момчето разказва как го е заварила бурята в гората
Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза,

0 Как се научих да яздя
Как я выучился ездить верхом,

0 Булка
Булька,

0 Булка и глиганът
Булька и кабан,

0 Фазаните
Фазаны,

0 Милтон и Булка
Мильтон и Булька,

0 Костенурката
Черепаха,

0 Булка и вълкът
Булька и волк,

0 Какво се случи с Булка в Пятигорск
Что случилось с Булькой в Пятигорске,

0 Краят на Булка и Милтон
Конец Бульки и Мильтона,

6 Петър Първи и селянинът
Петр I и мужик,

0 Работникът Емелян и празният барабан
Работник Емельян и пустой барабан,

Издание:

Лев Толстой

Разкази и приказки

 

За начална и средна училищна възраст

 

Редактор: Георги Константинов

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Никола Котов

Коректор: Лиляна Бойкикева

Художник на корица: Александър Поплилов

Илюстрации от руски художници

 

Дадена за печат на 25.VI.1955 год.

Поръчка №104. Тираж 20 000. Формат 1/16 от 59/84. Печатни коли 9,75. Цена 1955 г. 3,65+2,20=5,85 лв.

 

Издателство на ЦК на ДНСМ „Народна младеж“, 1955

Държавен полиграфичен комбинат „Димитър Благоев“