Издание:

Васил Акьов. Любовен джаз

Българска. Първо издание

Редактор: Цветан Пешев

Художник: Цвятко Остоич

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Георги Нецов

Коректор: Стойна Василева

КОД 11 95373/6257–32–82

Дадена за набор на 6.1.1982 г.

Подписана за печат на 25.III. 1982 г.

Излязла от печат на 20.IV. 1982 г.

Формат 32/70/100.

Печатни коли 14. Изд. коли 18,41.

УИК 0,77 Изд. № 739.

Тираж 40 115

Цена 0,47

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2

Държавна печатница „БАЛКАН“ бул. „В. И. Ленин“ 113 София 1982