Издание

Христо Христов. Селските вълнения и бунтове 1899–1900

Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт

Коректор: Милка Томова

Редактор: Есто Везенков

Художник: Вл. Паскалев

Худ. редактор: Цв. Костуркова

Техн. редактор: Н. Панайотов

Дадена за набор на 8.VI.1962 г.

Подписана за печат на 20.VI.1962 г.

Печатни коли 4,25

Издателски коли 3,23

68 страници, формат 1/32 от 84/108

Тираж 25100

Поръчка №532

Цена 1962 г. — 0,18 лв.

Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт