Юрий Медведев
Колесницата на времето

(Научнофантастични повести)


Издание:

Юрий Медведев. Колесницата на времето. Научнофантастични повести

Първо издание

Преводач: Елена Коларова, 1989

Превод на стиховете от руски: Славчо Донков

Рецензенти: Димитър Пеев, Петя Караколева

Редактор: Станимира Тенева

Художник: Васил Миовски

Библиотечно оформление: Васил Миовски

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Юлия Терзийска

 

Руска. Изд. № 1230

Дадена за печат на 17.VI.1989 г.

Подписана за печат на 22.VIII.1989 г.

Излязла от печат на 18.1Х.1989 г.

Формат 32/70/100. Изд. коли 12,31

Печатни коли 19,50.УИК 1425

Цена 2.21 лв.

Държавно издателство „Отечество“, 1989

Държавна печатница „Георги Димитров“, София