Издание:

Агата Кристи. Възмездието

Първо издание

 

Превод от английски Владимир Германов, 1993

Редактор Елиана Владимирова

Художествен редактор Боряна Занова

Компютърен набор „Абанос“, София

Издава „Абагар холдинг“, София

Печат Дф „Абагар“ — Печатница В. Търново

ISBN 954-584-014-5

с/о Prava i Prevodi, Beograd

 

Agatha Christie. Nemesis

Fontana/Collins

Eleventh impression June 1988