5,7 Две години ваканция
Deux Ans de vacances,


Издание:

Жул Верн. Две години ваканция

Роман в две части

Издателство „Отечество“, София, 1982

Преведе от френски: Борис Миндов

Библиотека „Избрани книги за деца и юноши“

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Художник: Христо Брайков

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Стефанов

Коректор: Маргарита Чобанова

Код 11 95376 22532/6126–82

Френска. Първо издание. Изд. №818.

Дадена за набор август 1982 г. Подписана за печат октомври 1982 г.

Излязла от печат декември 1982 г. Формат 1/16/60/90

Печатни коли 21,50. Издателски коли 21,50. Усл. изд. коли 22,19. Цена 1,86 лв.

Издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а, София

ДП „Георги Димитров“, кл. „Лозенец“, бул. „Г. Трайков“ 2а, София, 1982

 

Jules Verne. Deux ans de vacances

J. Hetzel et Cie, Paris, 1888