5,1 Гаджетата имат нежна кожа
Les souris ont la peau tendre,


Издание:

САН АНТОНИО

Гаджетата имат нежна кожа

Френска

Първо издание

Редактор: Йордан ЯНЕВ

Коректор: Елисавета ПАВЛОВА

Технически редактор: Николай ЗАРКОВ

Корица — от художника Карло Фарнети, илюстрирал „Цветя на злото“ от Ш. Бодлер, издание 1935 г., на Librairis, d’ amaters, Paris

 

Дадена за набор март.

Подписана за печат април.

Излязла от печат май. Формат 70/100/32. Печатни коли 4

ISBN 954—8028—12—6

Предпечатна подготовка Лазар БОНЕВ, Ваня ЛАЗАРОВА

Печат „ПОЛИПРИНТ“ — Враца

Издателска къща „СИБИЯ“ София, 1992

 

© Editions: „Fleuve noir“ — Paris

© San Antonio „Les souria ont la peau tendre“

© Превод Любомир НАЙДЕНОВ

c/o Sibia, Sofia, 1992