Иво Андрич
Травнишка хроника

(Консулски времена)

Издание:

Иво Андрич. Травнишка хроника

Сърбохърватска. Второ издание

Превела от сърбохърватски: Сийка Рачева

Редактор: Васил Сеизов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Радослава Маринович

 

Литературна група IV

Дадена за набор 22.X.1974 г.

Подписана за печат февруари 1975 г.

Излязла от печат март 1975 г.

Формат 84 х 108/32

Печатни коли 28. Издателски коли 21,28

Тираж 30,125

 

Цена 2,05 лв.

 

ДИ Народна култура — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

ДПК Димитър Благоев — София, ул. Ракитин 2