Робер дьо Борон
Роман за Граала

(Моденски манускрипт)


Издание:

Робер дьо Борон. Роман за Граала. Моденски манускрипт

Текст, обработен и представен от Бернар Серкиглини

Френска, първо издание

Редактор: Стоян Атанасов

Коректор: Людмила Петрова

Компютърна обработка: Румен Хараламбиев

Оформление на корицата: Деница Трифонова

ISBN 978-619-152-052-7

 

Превод от френски: Владимир Атанасов

Преводът е направен по изданието:

Robert de Boron, Le Roman du Graal

© Union Générale d’Edition, 1981

 

Библиотека Романия, №1

Съставителство, студии и обща редакция: Стоян Атанасов

 

© Владимир Атанасов, превод, 2012

© Издателство „Изток-Запад“, 2012

 

Формат 16/60/90

Обем 47 п.к.

 

Дадена за печат: юни 2012

Излязла от печат: юни 2012

Предпечат и печат „Изток-Запад“