Иван Богданов
Прабългари

(Произход, етническо своеобразие, исторически път)

Като се основава на богат документален материал, авторът на историческия очерк „Прабългари“ хвърля ярка светлина върху основните проблеми, свързани с историята на прабългарите от най-старо време до заселването им на Балканския полуостров. Наред с това той изяснява и участието на прабългарите в младата българска държава.

 

С историческия очерк „Прабългари“ Държавно издателство „Народна просвета“ поставя начало на поредица от три книги, чиято задача е да изяснят приноса на основните етнически компоненти, участвуващи в създаването на българската народност между 7-ми и 10-ти век: прабългари туранци, потомци на старите траки и славяни от българската група. Книгите „Прабългари“, „Траки“ и „Славяни“ ще излязат от печат през 1976, 1977 и 1978 година. Поредицата е посветена на 1300-годишнината от основаването на българската държава.

Издание:

Иван Богданов. Прабългари

Българска. Първо издание

Държавно издателство „Народна просвета“, 1976 г.

Рецензенти: проф. Дим. Ангелов, ст.н.с. Геновева Цанкова-Петкова

Редактор: К. Исова

Художник на корицата: Иван Марков

Художник-редактор: Румен Ракшиев

Технически редактор: Тинка Стайкова

Коректор: Гинка Василева

ДПК „Димитър Благоев“ София, 1976 г.