Издание:

Мики Спилейн. Бърз е моят револвер

Американска. Първо издание

Редактор: Елиана Владимирова

Коректор: Пламен Градинаров

Набор: Цветелина Божидарска

Компютърен дизайн: Чавдар Витов

Художник на корицата: EURASIA А. Р.

Художествен редактор: Денис Градинаров

Технически редактор: Чавдар Витов

Издателство Евразия, София, 1993

 

© by E. P. DUTTON & CO., INC.

This book is a Signet edition

Thirty-fifth Printing, September 1957

MY GUN IS QUICK

 

PRINTING HISTORY

First Published June 1950

Published by arrangement with Trartsworld Publishers, Ltd, London

Превод EURASIA А. Р.

Гарнитура Times

 

Формат 84×108/32

Печатни коли 16

Печат EAD

Цена 24.95 лв.