Фьодор Достоевски
Бели нощи (Сантиментален роман)

(Из спомените на един мечтател)

Достоевски беше художник-лирик. Всичките му повести и романи са огнена река от собствените му преживявания. Това е непрекъснато признание на съкровеното в своята душа. Това е страстен стремеж да изповядаш своята вътрешна правда… Достоевски е велик и най-дълбок лирик.

Натолий Луначарски


Информация

Издание:

Ф. М. Достоевски. Бели нощи

Руска. Второ издание

Редактор: Лиляна Ацева

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Лидия Стоянова

Издателство „Народна култура“

 

Оформление: Владислав Паскалев

Рисунка: Симеон Венов

Художник-редактор: Ясен Васев

 

Ф. М. Достоевский

Белые ночи

Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том второй

Издательство „Наука“, Ленинградское отделение, Ленинград, 1972

 

Лит. група IV

 

Дадена за набор 3. XII. 1977 г.

Подписана за печат март 1978 г.

Излязла от печат юни 1978 г.

ДПК „Димитър Благоев“, София

Печатни коли 5

Изд. коли 4.99

 

Цена 0,50 лв

История

  1. — Добавяне

Библиоман