Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Предговор
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2017 г.)

Целта на поредицата „Как да разбираме литературната творба“ е падеждната взаимовръзка между литературоведски издържания подход към литературните факти и процеси и тяхното изучаване в българското училище. Тя е съставена от книги, чиито материали и структура схващат усвояването на литературата като специфична обществена комуникативна практика, която отчита не само същността на отделните елементи от литературния процес, но и отношенията между тях. Според нас разбирането на литературната творба е зависимо от познания за една цялост, която може да бъде онагледена чрез схемата ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ↔ АВТОР ↔ ТЕКСТ ↔ ПОСРЕДНИК ↔ ЧИТАТЕЛ ↔ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

Материалите в отделните книги осигуряват свързването на ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, текстова и контекстова СТРУКТУРА и постижимия за момента СМИСЪЛ на текста. Те не предписват как да се интерпретира и до какви резултати трябва да се достига, защото са съобразени с идеята, че цел на литературоведското мислене не може да бъде „верността“ на интерпретацията, а нейната доказуемост и разбираемост.

Поредицата не представя полемично-критически мнения за отделни творби. Тя се стреми да улесни с предлаганата информация интерпретацията като работен процес. На практика това означава, че отделните материали имат за цел да отстранят чрез разяснения трудностите (словесни, контекстови и др.) при възприемането на отделните литературни творби, предвидени за „текстуално изучаване“ в учебните програми на българското училище. Като обръщат по този начин вниманието към въпросите на литературното познание, те се стремят да очертаят едно адекватно на текстовете, четене и така да избегнат случаите, в които, на творбата се гледа единствено и само като на провокация за изява на лична емоционалност или мисловност или като повод за преповтаряне на чужди мнения.

Поредицата е насочена към всички настоящи и бъдещи участници в литературно-образователния процес — ученици, студенти, преподаватели — и чрез схващането, че „сложните“ проблеми не бива да се заобикалят или опростяват. Според нас те трябва да бъдат просветлявани чрез допълнителни знания, които да подпомагат историческото и актуалното разбиране на литературните творби. В такъв смисъл книгите от поредицата могат да бъдат полезни за всеки заинтересован читател и като вид справочник в съответната литературна област.

Младен Влашки

15.X.1992 г.

Край