Книгата за пръв път в българската научна литература третира цялостно проблемите на старогръцката култура в теоретичен и исторически аспект. Проследява се процесът на създаване и развитие на културата от Микена до края на античността във всички нейни проявления — изкуство, бит, обществени институции, религия, образование, книжнина и пр. Историческият ход на старогръцката култура е представен в следните тези: „Микенска Гърция“, „Геометричната цивилизация“, „Епохата на архаиката“, „Епохата на класиката“, „Религията в епохите на архаиката и класиката“, „Общогръцките признаци“, „Ораторство и реторика в ранна Гърция“, „Началото на античната писменост и книжнина“, „Епохата на елинизма“, „Късната гръцка култура и нейните контакти в Рим и Византия“. Посочено е историческото значение на старогръцката култура и връзките й с историята на българските земи в античността, през средновековието и в новото време.

Изданието е предназначено за културолози, изкуствоведи, историци, литератори, за научни работници, преподаватели и студенти от тези специалности, както и за читатели с интереси в областта на историята на културата.


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: История на старогръцката култура

Издание: Първо издание

Издател: Издателство „Наука и изкуство“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1989

Тип: монография

Националност: Българска

Печатница: ДП „Александър Пъшев“ — Плевен

Излязла от печат: януари 1989 г.

Редактор: Искра Цонева

Художествен редактор: Веселина Томова

Технически редактор: Стела Томчева

Коректор: Кремена Симова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1424