Издание:

Дончо Цончев

Правилата

 

Рецензент: Максим Наимович

Редактор: Дечко Миланов

Нац. бълг. I издание. Лит. група IV

Темат. №2124/1972 г. Изд. №4917

 

Библиотечно оформление: Ал. Хачатурян

Художник на корицата: Кр. Бенев

Художник-редактор: М. Табакова

Технически редактор: М. Белова

Коректор: Ек. Василева

 

Дадена за набор на 17.IV.1972 г. Подписана за печат на 30.VI.1972 г. Излязла от печат на 30.VIII.1972 г. Формат: 59х84/16 Печатни коли: 6,75 Издателски коли: 5,60 Тираж: 11090 Цена на дребно: 0,42 лв.

 

ДИ „Медицина и физкултура“ — София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София