Издание:

Хаим Оливер

Гол от засада

 

Рецензент: Николай Янков

Редактор: Максим Наимович

 

Нац. бълг., I издание, Лит. група IV

Темат. №3623/1978 г. Изд. №5268

Художник на корицата и вътрешните илюстрации: Александър Хачатурян

Библиотечно оформление: Александър Хачатурян

Художник-редактор: Мария Табакова

Технически редактор: Мария Белова Коректор: Олга Цанова

 

Дадена за набор на 15.I.1973 г. Подписана за печат на 25.VII.1973 г. Излязла от печат на 15.XI.1973 г.

Формат 84/108/32. Печатни коли 11,50. Издателски коли 8,74 Тираж: 30090 Цена 0,66 лв.

 

Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 — София, 1973

Държавна печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив