5,3 Последният въпрос
The Last Question,

6 Отглеждат ли ТЕ хора…?
Breeds There a Man…?,

6 Мечтите са нещо лично
Dreaming Is a Private Thing,

6 Елзивър в паника
Strikebreaker,

5 Говорящият камък
The Talking Stone,

5 Клеон Императорът
Cleon the Emperor,


Издание:

Айзък Азимов. Мечтите са нещо лично

ИК „Камея“, София, 1993

Американска. Първо издание

Преводач: Явор Дунев

Редактор: Георги Димитров

ISBN: 954-8340-02-X

 

Nine Tomorrows by Isaak Asimov

© Copyright, 1959, Doubleday & Company, Inc., New York

 

© Предпечатна подготовка „МИКОМ“, София

Печат ПК „Димитър Благоев“

 

Цена 17,98 лв.