В „Заветът на Сандилх“ авторът се спира на вълнуващи и драматични събития от средновековната българска история. Чрез съдбата на Сандилх, Младен и Мукапорис са показани мигове от най-ранната българска история — времето, когато хан Аспарух създава онази сплав от славяни, прабългари и пославянчени траки, която довежда и до образуването на българската народност.

В шестте исторически очерци се проследява укрепването на българската държава при Тервел, присъединяването на родствени славянски племена по времето на хан Персиан, блестящите победи на Калоян над ромеи и латини. Отразена е класовата борба в България чрез епизода, посветен на народния вожд Ивайло, вдигнал се на борба против татарите и болярите. Чувство на гордост ще предизвика у учениците и материалът, посветен на царуването на Теодор Светослав и голямата му победа над ромеите при Скафида.


Издание:

Красимир Методиев Панов

Заветът на Сандилх

 

Рецензенти: проф. Иван Дуйчев, ст.н.с. Геновева Цанкова-Петкова

Зав. редакция: Колинка Исова

Редактор: Бети Давидова

Художник на корицата и илюстрациите: Георги Шуменов

Художник-редактор: Теодора Вълканова

Технически редактор: Драга Бонева

Коректор Стефка Прокопова

 

Код: 01 9531422211/0622-8-82

 

Българска. Издание I.

Дадена за набор на 19.IV.1982 г. Подписа за печат на 12.XI.1982 г. Излязла от печат на 30.XI.1982 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 7. Издателски коли 5,88. УИК 5,35. Тираж 16000 + 105. Поръчка №963. Цена 0,44 лева.

 

Държавно издателство „Народна просвета“ — София, 1982

Държавна печатница „Георги Димитров“ — Ямбол