ЧИТАТЕЛЮ,

в тази книга-игра главният герой — лейтенант от Бригада за специални и особено опасни задачи на Федерацията на обединените светове — ще бъдеш ти.

НА ДОБЪР ЧАС!


Издание:

Джордж М. Джордж. Звездни бойци

George M. George [Джордж М. Джордж] (pseudonym for Georgi Mindizov [Георги Миндизов])

Книга-игра, първо издание

Коректор: Стефка Георгиева

Художник: Спаско Ганчев

Формат 60/90/16

Печатни коли 12

Цена 19 лв.

Полиграфически комбинат

ул. „Н. Ракитин“ №2

Издателство „Астрала“

София 1000, бул. „В. Левски“ №68, вх. IV