Авторът представя най-новите, най-интересните, перспективни и значими за развитието на науката и техническия прогрес постижения на биолози от цял свят. Особено внимание обръща на значението на тези постижения за подобряване на селското стопанство, здравеопазването, индустриалната дейност и социалния прогрес на човечеството.

Разказите ще пренесат читателя в тайнствения и необикновен свят на ултрамикрокосмоса, за да го накарат да надникне в сложните и загадъчни процеси, които протичат във вътрешността на клетките. Ще научи за най-новите постижения на генното и клетъчното инженерство — една нова и твърде перспективна научна област, чиито резултати могат коренно да преобразят организмовия свят на Земята. От книгата може да се научи още какво представлява живата „супа“ на океаните, какви загадки крие земното магнитно поле, как се раждат ензими и хормони в епруветка, кои са „вълците“ сред микроорганизмите и как биха изглеждали космическите ни братя. Авторът е включил в новата си книга също така и няколко заинтригуващи разказа за антивитамините, за изкуственото зрение, за дишане с… вода, за съвременниците на динозаврите, от какво са боледували бележитите личности и др.

Книгата на Г. Свещаров „Биологичен калейдоскоп“ представлява значителен интерес не само за специалистите, но и за всички читатели, които живо се интересуват от епохалните постижения и перспективи на съвременната биология.


Издание:

Господин Свещаров

Биологичен калейдоскоп

Първо издание

Рецензенти: ст.н.с. Байко Байков, д-р Светослав Славчев

Редактор: Елена Кожарова

Художник: Веселин Павлов

Художествен редактор: Александър Хачатурян

Технически редактор: Борис Въжаров

Коректор: Таня Топузова

Издателски № 7209

Печатни коли 12,50. Издателски коли 10,50. Условно излателско коли 10,69

Формат 84Х108/32. Тираж 6110

Партиздат — София