0 Голямото каменно лице
The Great Stone Face,

0 Дъщерята на Рапачини
Rappaccini’s Daughter,

0 Белегът
The Birth-Mark,

0 Итън Бранд
Ethan Brand,


Издание:

Натаниъл Хоторн. Голямото каменно лице. Разкази

Преведе от английски: Весела Кацарова

Съставител: Наталия Клисурска

Художник: Костадинка Миладинова

Редактор: Огняна Иванова

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Албена Николаева

Американска. Първо издание. Издателски номер 800.

Дадена за набор 10.I.1983 г. Подписана за печат 12.II.1983 г. Излязла от печат 25.V.1983 г.

Формат 1/16/60/90. Печатни коли 17. Издателски коли 17. Условно издателски коли 15.71.

Цена 1.34 лв.

Издателство „Отечество“, София

ДП „Г. Димитров“

 

Тhe Portable Hawthorne. Viking Press. New York. 1969

Hawtornes Short Stories. Vintange Book’s. New York. 1946