Издание:

проф. д.ф.н Владко Данаилов Мурдаров

Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

 

Редактор: Мария Бунева

Художник на корицата: Буян Филчев

Художник оформител: Тотко Кьосемарлиев

Художник редактор: Веселин Цаков

Технически редактор: Йорданка Иванова

Коректор: Боряна Ангелова

 

ISBN 954-01-1393-8

Българска. Издание I. Формат 60×90/16.

Печ. коли 12,50. Изд. коли 12,50.

Код 29901100206

Издателство „Просвета — София“ АД, 2003

Печат „Образование и наука“ — София